LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiatstillinger - Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 22.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen har rundt 1700 studenter og 70 ansatte og tilbyr studieprogrammer både på bachelor- og masternivå, samt et bredt spekter av etter- og videreutdanning.

Om stillingene

Er du interessert i en spennende og samfunnsrelevant forskerutdanning i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og økonomisk-administrative fag?

Handelshøyskolen ved OsloMet har ledig inntil fire åremålsstillinger som doktorgradsstipendiat. Som søker står du fritt til å formulere skisse til eget forskningsprosjekt med forankring i Handelshøyskolens forskningsfelt. Som stipendiat vil du bli tatt opp på studieretningen for virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring i universitetets nyetablerte Ph.D.-program i samfunnsvitenskap på OsloMet. Doktorgradsstudentene veiledes av Handelshøyskolens dyktige fagpersoner og søkerne kan ta kontakt med fagmiljøet for å diskutere mulig forskningsprosjekt.

Aktuelle kandidater må utarbeide en prosjektbeskrivelse med faglig relevans for ett eller flere av forskningsfeltene ved Handelshøyskolens faggrupper:

 • Faggruppen i finans og regnskap ønsker søkere med ambisjon om å utvikle forskningskompetanse innen foretaksfinans, eierstyring, bærekraftig finans og/eller offentlig regnskap og økonomistyring i det offentlige.
 • Faggruppen offentlig administrasjon og styring er flerfaglig, med forskning på offentlig politikk og administrasjon. Gruppen ønsker søknader innen fagene statsvitenskap, sosiologi, juss, organisasjon og ledelse. Særlig relevante fordypninger er: Covid-19 pandemien og storby-styring, strukturreformer i offentlig sektor, og digitalisering og demokrati.
 • Faggruppen i organisasjon og ledelseer opptatt av menneskene i organisasjonene og ønsker søknader innenfor organisasjonspsykologi, HRM, kulturledelse og ledelse av profesjoner.
 • Faggruppen i samfunnsøkonomi og metode ønsker søkere til å studere emner i miljøøkonomi, næringsøkonomi, transportøkonomi og økonomisk politikk for det grønne skiftet.
 • Faggruppen i strategi, innovasjon og markedsføring ønsker søkere med ambisjon om å utvikle forskningskompetanse innen følgende disipliner; strategi, strategisk ledelse, innovasjon/innovasjonsledelse, markedsføring, digitalisering, kommunikasjon og/eller entreprenørskap.

Les mer om forskningsfeltene og mulige PhD-prosjekter og kontaktpersoner på denne nettsiden.

Les mer om Handelshøyskolen ved OsloMet.

Les mer om doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap.

Arbeidsområde

Formålet med stillingene er å gjennomføre et forskningsprosjekt som leder fram til en doktorgrad. Stipendiatene vil være ansatt ved en av de fem faggruppene på Handelshøyskolen ved OsloMet og bidra i faggruppenes forskningsaktiviteter.

Normert stipendiatperiode er på tre år. Avhengig av faglig innretning og ønske hos dem som blir tilsatt, vil det vurderes å ansette for en stipendiatperiode på fire år inkl. 25% pliktarbeid knyttet til instituttets studieprogrammer.

Kvalifikasjoner og vilkår

For å bli vurdert må du ha

 • mastergrad (120sp) eller tilsvarende innenfor samfunnsfag, humaniora, økonomisk-administrative fag eller andre tilgrensende fagområder med gode akademiske resultater.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Søkere må vedlegge en prosjektbeskrivelse (på norsk eller engelsk) på 6-10 sider, med en beskrivelse av det planlagte forskningsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen vil spille en viktig rolle i vurderingen av kandidatene, og må vise hvordan prosjektet vil lede fram til en doktorgrad innenfor de avsatte 3 årene. Prosjektets relevans til PhD-programmet, og til Handelshøyskolens faglige styrker og veiledningskapasitet, vil også bli tatt med i vurderingen av kandidatene. Prosjektbeskrivelsen bør være innen samme faglige område som kandidaten har utdanningsbakgrunn i. Her kan du lese mer om krav til prosjektbeskrivelsen.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder orginalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsferdigheter
 • gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller et annet skandidnavisk språk

Andre momenter som kan telle positivt:

 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltagelse
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller undiversitetsnivå

Opptak til Ph.D. program i samfunnsvitenskap ved OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Det søkes om opptak til programmet etter at ansettelsesprosessen som stipendiat er fullført.

Det forventes at stipendiatene har sin daglige arbeidsplass ved universitetets lokaler i Oslo.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Einar Bakke, faggruppeleder finans og regnskap, tlf: 934 23 808, [email protected]
 • Anita Schjølset, faggruppeleder offentlig administrasjon og styring, tlf: 486 29 726, [email protected]
 • Erik Døving, faggruppeleder organisasjon og ledelse, tlf: 67 23 82 59, [email protected]
 • Fredrik Wulfsberg, faggruppeleder samfunnsøkonomi og metode, tlf: 67 23 80 87, [email protected]
 • Ingvild Jøranli, faggruppeleder strategi, innovasjon og markedsføring, tlf: 957 96 290, [email protected]
 • Karl Joachim Breunig, koordinator, phd-profil i virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring, tlf: 67 23 82 65, [email protected]
 • Jørgen Modalsli, instituttleder, Handelshøyskolen, tlf: 412 70 978, [email protected]

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 482 200 per år som startlønn.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Bare kvalifiserte søkere blir vurdert for stillingene.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 22.08.21

Ref: 21/05054

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS