LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiatstilling innen digital tjenesteinnovasjon og livskvalitet blant eldre

Søknadsfrist: 31.07.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en treårig stipendiatstilling innen sosialt arbeid og sosialpolitikk, knyttet til et prosjekt som skal undersøke virkningene av å ta i bruk ny sosial teknologi i eldreomsorgen. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. Tema for ditt doktorgradsprosjekt må være relevant innenfor temaområdet for sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Om prosjektet

Innovasjons- og forskningsprosjektet «Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi» (BoVEL) skal utvikle, implementere og teste en sosialteknologisk tjeneste ved bruk av kommunikasjons-verktøyet Komp, og frembringe ny kunnskap og nye ferdigheter knyttet til denne. Målet er å bidra til å forbedre nåværende kommunale helse- og omsorgstjenester for eldre. Komp er utviklet av teknologibedriften No Isolation AS, som leder prosjektet, mens OsloMet er forskningspartner med en egen prosjektgruppe.

Komp er et apparat som forenkler og tilgjengeliggjør skjermbasert kommunikasjon i form av meldinger, bilder og videoanrop fra pårørende til eldre hjemmehjelpsmottakere, inkludert automatisert visning av gjøremål og døgnorientering. Tanken er at tjenesten vil bidra til å bedre livskvalitet og trygghet og gi mer sosial kontakt hos de eldre, og derigjennom forlenge perioden de kan og vil bo hjemme. Tjenesten skal testes ut i reell drift i Oslo kommune, i hjemmetjenesten bydelene Nordstrand, St. Hanshaugen og Østensjø, og på Solfjellshøgda Helsehus. Prosjektet varer fra april 2022 til og med mars 2026.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal hovedsakelig bidra til den kvantitative forskningen i prosjektet, i nært samarbeid med øvrige prosjektdeltakere. Dette innebærer å utforme og gjennomføre en spørreundersøkelse blant hjemmetjenestebrukerne, tilrettelegge administrative journaldata fra bydelene og Statistisk sentralbyrå for forskning og analysere disse for å undersøke effektene av tjenesten på ulike utfall og for ulike undergrupper. Også andre analyser kan være relevante. Studien er utformet som et randomisert kontrollert forsøk (RCT), der registerdata, surveydata og kvalitative data til sammen skal kaste lys over gjennomføring og virkninger av innovasjonen.

Prosjektskisse og mer informasjon

Vi inviterer søkere til å utforme en prosjektskisse der kandidaten gis mulighet til å tenke kreativt omkring teoretiske innramming, forskningsspørsmål, innhold i surveyen og analyser. For mer informasjon om prosjektskissen, se nedenfor. Til hjelp i arbeidet vil en pakke med informasjon om prosjektet gjøres tilgjengelig ved kontakt med prosjektleder.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • relevant utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) med gode karakterer, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskap. Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak.
 • gode dokumenterte kvalifikasjoner innenfor kvantitative forskningsmetoder og statistikkbehandling
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Vilkår

Krav til prosjektskissen

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaene i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde:

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet referanseliste

Vurdering av søknaden

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

 • Prosjektleder Erik Børve Rasmussen, e-post: fossan@oslomet.no
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 501 200 (lønnstrinn 54).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 23/00209

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS