LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen samfunnsernæring

Søknadsfrist: 27.09.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet Samfunnsernæring, tilknyttet prosjektet NewTools - Developing tools for food system transformation, including food summary scores for nutrition and sustainability.

Stillingen har en varighet på 4 år med arbeidsplikt, og ønsket tiltredelse er 01.10.2021.

Stillingen vil være tilknyttet avdeling for ernæring og forskningsgruppa Samfunnsernæring. Forskningsgruppen har som overordnet mål å bidra med kunnskap som kan forebygge ernæringsrelatert sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Forskningen vår støtter opp under de globale bærekraftsmålene og nasjonale folkehelsemål og har både et globalt og nasjonalt perspektiv. Gruppen har en bred tilnærming til ernæringsforskning som inkluderer metoder innen molekylærbiologi, intervensjonsstudier, ernæringsepidemiologi, ernæringskommunikasjon, matsosiologi og matkultur samt tiltaksforskning og forskning på politikkutforming. Både kvantitative og kvalitative metoder og lab-forskning benyttes i forskningen vår. Forskningsgruppen har samarbeid med en rekke norske og internasjonale institusjoner.

Les mer om fakultetet og instituttet, forskningsgruppa og bloggen Om oss - Samfunnsernæring

Forskningsområde

New-Tools-prosjektet ønsker å utvikle to skåringssystemer for matvarer: et som gir skår for ernæringsmessig kvalitet og et for klima- og miljøbelastning for hver enkelt matvare.

NewTools vil ta utgangspunkt i eksisterende merkeløsninger for mat og videreutvikle disse. Tanken er at alle matvarer og ingredienser skal kunne skåres, og at skårene kan brukes til å veilede både produktutvikling, politikkutvikling, innkjøpsordninger med mer, i tillegg til å kunne veilede forbrukerne. Prosjektet vil kople seg på de sentrale aktørene i EU som driver dette arbeidet. PhD-prosjektet består av delene arbeidspakkene 1 og 5 i NewTools-prosjektet. Stipendiaten vil være ansatt ved OsloMet og delta på møtene knyttet til arbeidspakke 1 (WP1: Stakeholder involvement, framework establishment and project coordination) og 5 (WP5: Co-create, identify and test applications of NewTools). I arbeidspakke 1 handler det om å lage et rammeverk og gjennomføre dialogmøter/workshops for hva alle premissleverandørene har av innspill og interesser knyttet til utviklingen av skåringssystemene. Videre å evaluere hvordan de opplever prosessen og resultatet. Arbeidspakke 5 ligger innunder OsloMet og er et ernærings-innovasjonsprosjekt der de to skåringssystemene skal testes ut. Dette er ved prosjektstart helt åpent og prosessen er en sentral del av doktorgradsprosjektet. Doktorgradsprosjektet involverer derfor innovasjonsprosesser for bruksområder for skåringssystemene som krever tett dialog med en rekke samfunnsaktører. Eksempelvis kan det være alt fra betydning av prisregulering ut ifra skåringen, innovasjon av nye produksjonsprosesser, nye leverandører, plassering av matvarer i butikk, forbrukeres opplevelse av nytte av merkesystemet på matvarer (FOP, front-of-pack-labelling) mm.I doktorgradsarbeidet vil mixed methods brukes som forskningsmetodikk.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad (120 stp./ECTS) i samfunnsernæring, med innsikt i forskning innen matsystemer
 • gode muntlig og skriftlige språkkunnskaper i norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • interesse for og innsikt i mat-systemet og tilknyttet EU-regelverk
 • erfaringer med å utarbeide rammeverk for tverrfaglig dialog
 • det er en fordel om du har erfaring med vitenskapelig arbeid/skriving av vitenskapelige artikler
 • erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • vi vektlegger at du har interesse for og helst erfaring med undervisning. Stillingen har undervisningsplikt, som gjør at vi særlig ønsker deg som har et sterkt engasjement som fagformidler og helst undervisningserfaring.

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

Ønskede egenskaper

For å løse oppgavene i prosjektet ønsker vi en kandidat som har åpenhet for ulike synspunkter, har en tydelig kommunikasjonsstil, er innovativ og imøtekommende. Den aktuelle kandidaten vil være med å arrangere anslagsvis to workshops/dialogmøter i året, vi ønsker deg som kan bidra inn i dette på en god måte, dvs. at du kan veksle mellom individuelt- og team-arbeid, lytter, lærer, foreslår og er tydelig og vennlig i din kommunikasjonsstil.Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling og undervisningserfaring i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • spennende rolle i et stort tverrfaglig samarbeidsprosjekt med flere forsknings og undervisningsinstitusjoner
 • del av forskningsgruppa Samfunnsernæring
 • svært samfunnsnyttig PhD-prosjekt
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, kr. 491.200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Avdelingsleder/studieleder, Helen Engelstad Kvalem ved Avdeling for ernæring tlf: 900 40 589.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Se informasjon fra Nokut
 • et motivasjonsbrev på engelsk der du begrunner hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 27. september 2021

Ref: 21/08711

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS