LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen Aldring, helse og trivsel

Søknadsfrist: 29.12.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen "Aldring, helse og velferd".

Stipendiatperioden er på tre år (100 %) uten undervisningsplikt.

Les mer om fakultetet og instituttetLes mer om våre forskergrupper

Forskningsområde

Multimorbiditet og utvikling av vurderingsverktøy

Begrepet multimorbiditet brukes for å beskrive mennesker som har to eller flere kroniske tilstander samtidig. På verdensbasis øker forekomsten av multimorbiditet, spesielt blant eldre personer, og i 2016 levde mer enn 60 prosent av eldrepopulasjonen med flere kroniske tilstander. Multimorbiditet er forbundet med økt risiko for sykehusinnleggelser, funksjonsnedsettelse, depresjon, angst, polyfarmasi, underernæring og tidlig død, og representerer en betydelig økonomisk utfordring for kommunehelsetjenesten. Tradisjonelt har helsetjenesten basert behandlingsplaner på spesifikke diagnoser og helsetilstander. Kombinasjonen av en markant redusert lengde på sykehusopphold og korte konsultasjoner innen primærhelsetjenesten, er særlig sårbart for eldre personer med multimorbiditet som har behov for en helhetlig tilnærming.

Etter innføringen av Samhandlingsreformen har kommunene opplevd en økende arbeidsmengde ved at flere og mer komplekse pasienter blir behandlet i eget hjem. Et sentralt prinsipp i norsk helse- og omsorgspolitikk er å sikre at tjenester støtter mennesker i å oppnå det som er viktig for dem. Self-management intervensjoner, dvs. at personer som lever med multimorbiditet får muligheten til å håndtere sykdommen og dens effekt på livet, blir i økende grad sett på som nøkkelen til effektiv håndtering av multimorbiditet i kommunehelsetjenesten. For å kunne oppnå dette er det behov for økt kunnskap om hvilke tiltak som bør gis til denne gruppen hjemmeboende eldre, og en forutsetning er da at man har gode vurderingsverktøy som fanger opp både fysiske, psykologiske og sosiale dimensjoner ved personer som lever med multimorbiditet.

Fokuset i det utlyste ph.d.-prosjektet er derfor:Interdisciplinary multidimensional assessment frameworks to improve health services in patients with multimorbidity in the municipalities (ASSESS-MULTIMORBIDITY).

ASSESS-MULTIMORBIDITY består av tre mål og tilnærminger:

 1. Collect stratified data on assessments on multimorbidity used in health services, including the use of health technology (clinical decision support): Method: Conduct a systematic review of reliable and valid tolls for the assessment of multimorbidity in community-dwelling older persons.
 2. To evaluate the psychometric properties of the included assessments: Method: Careful translation and validation of the psychometric properties of the included instruments through a cross-sectional study in primary care (Oslo and Larvik).
 3. Develop and disseminate evidence-based recommendations for assessment frameworks of multimorbidity at micro, meso and macro levels: Method: Perform a feasibility study to assess the acceptability and feasibility of a multidimensional assessment framework of multimorbidity in primary care.

Det aktuelle Phd-prosjektet skal inngå som den første arbeidspakken i et større forskningsprosjekt, kalt HQ-MULTI [Person-centred e-health intervention to improve health outcomes in older persons with multimorbidity: High, Quality, Efficiency and Competency], som skal søke finansiering gjennom Norges Forskningsråd feb. 2022.

Det utlyste phd-prosjektet ASSESS-MULTIMORBIDITY vil som arbeidspakke 1 levere vurderingsverktøyet til det videre arbeidet i HQ-MULTI (arbeidspakke 2-4).

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Vi søker deg som har:

 • mastergrad (120 stp./ECTS) eller tilsvarende formell utdanning innen helsefag, se FoU sine sider for mer informasjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk
 • relevant erfaring innen helsearbeid for eldre

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se mer informasjon om kriterier.

Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt, og det er en fordel om du har erfaring med publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser. I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ønskede egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • faglig engasjement
 • gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • et godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen»

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • eventuelt liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave, og eventuelle andre vitenskapelige arbeid du ønsker skal bli vurdert
 • prosjektbeskrivelse for ASSESS-MULTIMORBIDITY (maksimalt 10 sider, Times New roman 12-point font og Litteraturliste skal være på 9-point font). Nevnte prosjektbeskrivelse skal utgjøre den første arbeidspakken i HQ-MULTI hvor det skal søkes økonomisk støtte hos Norges Forskningsråd. I prosjektbeskrivelsen må du vise at prosjektet du ønsker å utføre, vil føre til en doktorgrad i løpet av tre år. Prosjektbeskrivelsen kan være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk basert på forskningsrådets mal.

NB: Kontakt Kristin Taraldsen for å få tilsendt malen.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om beskrivelsen av prosjektet, inkludert mål og delmål som skal hensyntas i prosjektbeskrivelsen, og mal for prosjektbeskrivelse for NFR søknaden HQ-MULTI, kontakt:

Søknadsfrist: 29. desember 2021

Ref: 21/11463

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS