LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seniorrådgjevar – Forskings- og innovasjonsområdet

Søknadsfrist: 26.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

FoU-administrative oppgåver med hovudvekt på analyse og resultatutvikling

OsloMet har som mål å utvikle seg som ein sterk og nyskapande forskings- og innovasjonsorganisasjon. Avdeling for forsking og utvikling er pådrivar i dette arbeidet og gjev strategisk støtte til universitetsleiinga, mellom anna i form av analysar og kunnskapsgrunnlag. Avdeling for FoU, med rundt 20 faste medarbeidarar, søkjer ein erfaren og initiativrik seniorrådgjevar til interessante og varierte oppgåver.

Du må ha relevant erfaring frå analysearbeid og resultatutvikling, interesse for tal og statistikk og godt innsyn i politikkfeltet forsking og høgare utdanning. Evne til sjølvstendig arbeid og god skriftleg framstillingsevne er svært viktig, då utvikling av saks- og kunnskapsgrunnlag høyrer til dei faste oppgåvene i stillinga. Stillinga har eit stort spenn i arbeidsoppgåver, med godt rom for fagleg utvikling.

Du vil inngå i ei fagavdeling i den sentrale administrasjonen, men vil også samarbeide med andre fagavdelingar, med fakultet og senter, særleg knytt til plan-, indikator- og analysearbeid.

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene dine vil vere

 • overvake og analysere intern og ekstern resultatutvikling knytt til forsking og innovasjon
 • medverke til vidareutvikling av resultatindikatorar på området
 • medverke til plan- og budsjettarbeid
 • medverke til års- og tertialrapportering
 • utforme saks- og vedtaksgrunnlag for det sentrale FoU-utvalet ved OsloMet
 • ta del i sekretariatsarbeidet for det sentrale FoU-utvalet

Vi ser etter deg som har

 • høgare utdanning, fortrinnsvis mastergrad
 • god talforståing
 • dokumentert erfaring frå arbeid med analysar
 • dokumentert erfaring frå arbeid innanfor forskings- og innovasjonsområdet
 • gode kunnskapar om politikkfeltet forsking, innovasjon og høgare utdanning
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ein fordel at du har erfaring frå

 • arbeid med statistikk
 • universitets- og høgskolesektoren eller andre komplekse kunnskapsorganisasjonar
 • internasjonalt arbeid på området

Vi ynskjer deg som

 • er resultatorientert og finn gode løysingar
 • arbeider sjølvstendig og har gode samarbeids- og formidlingsevner
 • er initiativrik, gjennomfører, er ryddig og fleksibel
 • likar å arbeide med varierte oppgåver

Det er viktig for OsloMet å spegle befolkninga i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkomen. Vi arbeider aktivt for å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass, og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkomen til å søkje hjå oss.

Vi kan tilby deg

 • gode tilhøve for fagleg utvikling på forskings-, utviklings- og innovasjonsområdet
 • eit hektisk og godt fagmiljø som spenner over eit mangfald av FoU-administrative oppgåver
 • låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar

Vi behandlar berre søknader som er sende via det elektroniske rekrutteringssystemet vårt, og alle dokument må lastast opp for at søknaden din skal kunne behandlast. Dokumenta må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk. Omsetjingar må vere autoriserte. Dersom du vert innkalla til intervju må du vise fram originalen der. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.

Andre opplysningar

Dersom du ønskjer meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med

 • Forskingsdirektør Yngve Foss, telefon 67 23 65 80 / 98 22 35 74

Stillinga vert løna etter lønsregulativet til staten, stillingskode 1364 seniorrådgjevar, lønnstrinn 60-74, løn kroner 535 200 – 694 400 per år. Høgare løn kan vurderast for særleg kvalifiserte søkjarar. Frå løna vert det trekt 2 % lovfesta innskot til Statens Pensjonskasse. Med heimel i offentleglova kan namnet ditt som søkjar bli publisert på søkjarlista sjølv om du har bede om at søknaden skal bli behandla konfidensielt. Om det skjer, vil du bli varsla før publisering. Dersom du vil søkje på stillinga, må du søkje elektronisk.

Søknadsfrist:          26. mai 2021

Referanse.:                21/04397

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS