LEDIG STILLING VED OSLOMET

To stipendiatstillinger i naturfags- eller matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 18.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

To stipendiatstillinger i naturfags- eller matematikkdidaktikk knyttet til algoritmisk tenkning i lærerutdanning og/eller i skolen

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

To stipendiatstillinger i naturfags- eller matematikkdidaktikk knyttet til algoritmisk tenkning i lærerutdanning og/eller i skolen

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ledig to åremålsstillinger som stipendiat tilknyttet prosjektet «MASCOT - Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning» finansiert av Norges forskningsråd. MASCOT er et nordisk samarbeidsprosjekt. Prosjektet er forankret i Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Les mer om fakultetet og instituttet her.

Stipendiatstillingene finansieres som 100 % stillinger i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.09.2021.

Nedenfor er det beskrevet fem ulike arbeidspakker i prosjektet. Hver av stipendiatene vil ha hovedtilknytning til én av disse arbeidspakkene, men kan også inngå i samarbeid på tvers av arbeidspakkene i prosjektet. Det bør komme tydelig fram i søknaden hvilke(n) arbeidspakke(r) prosjektbeskrivelsen knyttes til. Det er en fordel om søkere enten har lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk utdanning. Alternativt kan søkere ha master i realfag eller realfagsdidaktikk, samt praktisk-pedagogisk utdanning og/eller erfaring med undervisning eller realfagdidaktisk utviklingsarbeid. Det er en fordel om søkeren har noe kompetanse innen IKT og læring.

Arbeidsområder

Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 1 undersøker hvordan algoritmisk tenkning blir forstått som kompetanse for lærere, lærerstudenter og elever gjennom en systematisk litteraturgjennomgang og en dokumentanalyse. Arbeidspakke 1 vil ikke rekruttere ph.d.-studenter til å arbeide spesifikt med denne arbeidspakken, men studenten kan bygge på og bidra til arbeidspakke 1.

Arbeidspakke 2

Programmering og modellering i naturfag og matematikk er et nytt fagområde i norsk skole og det er derfor behov for lærerstudenter å møte programmering som en del av grunnskolelærerutdanningen i naturfag og matematikk. Arbeidspakke 2 har som mål å utforske utfordringer og muligheter knyttet til innføring av algoritmisk tenkning i lærerutdanningen. Videre, basert på gjennomføring av undervisning i lærerutdanningen vil den undersøke nye tilnærminger til undervisning og vurdering av algoritmisk tenkning, samt måter å bygge opp undervisningsplaner knyttet til emnet.

Arbeidspakke 3

Arbeidspakke 3 setter søkelyset på praksisfeltet (skolene) og undervisning av algoritmisk tenkning i fag. Gjennom kreativ bruk av digital teknologi vil arbeidspakke 3 designe, gjennomføre og undersøke undervisning med fokus på algoritmisk tenkning i matematikk og naturfag i grunnskolen. Planleggingen av intervensjonene vil involvere samarbeid mellom praksisfeltet (skoler) og prosjektets deltagere (lærere og forskere). Arbeidspakkens målsetning er å støtte lærere og elever i å modellere, analysere og utvikle løsninger på reelle problemstillinger. Studien er ment å gi et grunnlag for å forstå bedre hvordan lærere integrerer algoritmisk tenkning i matematikk og naturfag, samt hvordan elever engasjeres i algoritmisk tenkning i disse fagene.

Arbeidspakke 4

Arbeidspakke 4 har som mål å identifisere kjennetegn ved algoritmisk tenkning som kan knyttes til vurdering og utvikle vurderingsmetoder som kan støtte og evaluere elevers læringsprosesser og læringsutbytte. Læreplaner i de ulike fag inneholder både læringsmål og vurderingskriterier som understreker viktigheten av at elevene blir oppmerksomme på vurdering både som veiledning i kunnskapsutviklingen og en måte å vise kompetanse. For å kunne gjennomføre det trenger lærere kunnskap om hva de skal vurdere og metoder for å støtte elevenes læringsprosess og læringsutbytte innen algoritmisk tenkning. Vurdering vil derfor være en sentral del av undervisningsoppleggene som utvikler og testes i arbeidspakke 2 og 3. Arbeidspakke 4 har til hensikt å utvikle et rikt spektrum av vurderingskriterier og metoder, både for generisk og fagspesifikk algoritmisk tenkning.

Arbeidspakke 5

Arbeidspakke 5 har som mål å integrere, sammenligne og analysere forskningsfunn i arbeidspakke 2, 3 og 4, og slik bidra til innsikt om programmering og algoritmisk tenkning som en integrert del av skolefag, hovedsakelig i matematikk og naturfag. Arbeidspakke 5 ser på tvers av de øvrige arbeidspakkene. Det er et mål å sørge for at kunnskap fra forskning i skoler og lærerutdanningsprogrammer gjensidig informerer hverandre for å forbedre undervisnings- og vurderingspraksis på begge arenaer. Arbeidspakken knytter sammen undervisning, læring og vurdering av programmering og algoritmisk tenkning, i lærerutdanning, så vel som i skolen.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen.

For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 20.04.2021 kl. 15-00-16.30, digitalt via Zoom. Påmelding via denne lenka, påmeldingsfrist er 16.04.2021.

Kvalifikasjoner og vilkår

• Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen pedagogikk, IKT og læring, lærerutdanning, realfag eller realfagsdidaktikk, informatikk eller annen utdanning på tilsvarende nivå, mer info om doktorgradsprogrammet her.

• Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.

• Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

• Den som ansettes, må ha gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale• prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)

• prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).

• vedlagte vitenskapelige arbeider

• andre relevante publikasjoner

• erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse

• erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt

• personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

• motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet

• personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne

• evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ• evne til å jobbe strukturert

• stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr

• en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet

• tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø

• deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører

• en arbeidsplass i utvikling

• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

• Louise Mifsud, professor og prosjektleder, 67 23 71 13 [email protected]

• Renate Andersen, førsteamanuensis og medprosjektleder, 90 87 57 96, [email protected]

• Katarina Pajchel, førsteamanuensis og medprosjektleder, 48 99 34 53, [email protected]

• Ingeborg Krange, professor og studieleder, 91 61 51 31, [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 482 200 kr per år.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig utvalg

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

• søknad, CV og kopier av vitnemål og attester

• prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)

• hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Heidi Hertzberg Wold, Epost: [email protected]

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/03047

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS