LEDIG STILLING VED OSLOMET

Postdoktor - Forskning på den lokale verdikjeden for klær og mat

Søknadsfrist: 15.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en midlertidig stilling som postdoktor innenfor forskningsfeltet lokal verdikjede for klær og mat. Kandidaten vil inngå i forskergruppen Teknologi og bærekraft og bli tilknyttet prosjektet AMAZING GRAZING -sustainable food and fiber from Norwegian sheep rangeland grazing systems.

Stillingen har en varighet på 3,5 år hvor 70% er satt av til postdoktorarbeidet tilknyttet AMAZING GRAZING, og 30 % er pliktarbeid i andre prosjekter på SIFO.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med forbruksforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt.

Les mer om instituttet her Les mer om forskningsgruppen Teknologi og bærekraft

Forskningsområde og ansvar

Prosjektet AMAZING GRAZING er finansiert gjennom Norges forskningsråd og er et tverrvitenskapelig samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO (prosjektlederansvar), Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Norsk senter for økologisk landbruk NORSØK. Det overordnede målet med prosjektet er å sikre bærekraftig utvikling i norsk sauehold, og bidra til bærekraftig utvikling i produksjon og forbruk av produkter fra sau.

Vi ønsker å rekruttere en postdoktor som skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av arbeidspakke 4 og 5. Arbeidspakke 4 innebærer å studere hvordan produkter fra norsk sau (ull og kjøtt) markedsføres, hvordan forbrukere oppfatter og vurderer kvaliteter ved produktene, og hvordan de brukes av forbrukerne. Arbeidspakke 5 innebærer å etablere dialog mellom forskergruppen og relevante aktører om resultatene i prosjektet. Målet er å styrke en bærekraftig utvikling i produksjon og forbruk av produkter fra sau.

Kontakt Nadia Vaagan på [email protected] for tilsending av prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Relevant doktorgrad innenfor et samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller tverrvitenskapelig fag*
 • God kunnskap om og erfaring med kvalitativ og/ eller kvantitativ metode
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk
 • Dokumentert erfaring med forbruksrelatert forskning på klær og eller mat
 • Publisert vitenskapelige artikler

Det er en fordel om du har:

 • Kunnskap om verdikjedene fra relevante produktene fra norsk landbruk (ull og kjøtt)
 • Erfaringer med arbeid innen alternative landbruksprodukter (økologiske, lokale, miljømerkede osv.)

* Kandidater som har innlevert sitt doktorgradsarbeid til bedømmelse før søknadsfristen utløper kan også søke, men eventuell tilsetting kan først skje etter godkjent disputas.

Generelle kriterier for ansettelse i åremålsstilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Strukturert og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Fleksibel, løsningsorientert og tilpasningsdyktig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Ved søknad på stillingen må du legge ved forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet (maks 5 sider) samt fremdriftsplan som viser at prosjektet er mulig å gjennomføre i ansettelsesperioden. Det forventes at du leverer en oppsummering av det akademiske arbeidet ditt og forskerinteressene dine, og at du i forslaget ditt redegjør for hvordan din egen forskning vil understøtte prosjektets overordnede mål og problemstillingene knyttet til arbeidspakke 4 og 5.

Postdoktorstillingen har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger innen relevant forskningsområde. De planlagte arbeidene bør derfor være av et slikt omfang at postdoktoren, etter avsluttet periode, er vesentlig mer kvalifisert for en vitenskapelig toppstilling (Forsker I eller Professor). Ved søknad på stillingen er det forventet at du leverer en oppsummering av ditt akademiske arbeid og forskerinteressene dine, og at du viser hvordan disse passer inn prosjektet.

Innen søknadsfristen må du sammen med forslag til prosjekt og fremdriftsplan laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Ph.d.-avhandling
 • Fullstendig liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle andre vitenskapelige publikasjoner du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg (maks 5 arbeider)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved instituttet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Ved vurdering av din søknad vil det bli lagt vekt på

 • Levert prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplanen
 • Tidligere vitenskapelig arbeid
 • Erfaring fra tidligere forskningsaktivitet og deltagelse i forskningsprosjekter

Vi tilbyr

 • Muligheter for faglig utvikling i et etablert forskningsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1352 Postdoktor, lønnstrinn 60-74, det vil si kroner 543 500-702 100 brutto per år.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

OBS: Grunnet utlysningsbegrensninger på Finn.no, vil søknadsfristen der fremkomme som 02. august. Det er 15. august 2021 som gjelder

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/06189

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS