Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen farmakologi

Søknadsfrist 07.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen farmakologi ledig ved Farmasøytisk institutt – Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning i det 5-årige masterstudiet i farmasi, fortrinnsvis innen fagfeltet farmakologi. Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til gradene master i farmasi og PhD, og tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen apotek, sykehus, farmasøytisk industri, offentlige institusjoner for legemiddelkontroll, samt undervisning og forskning.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.10.2019.

Mer om stillingen

Forskjeller i legemiddelrespons mellom individer er et vanlig og kjent klinisk problem. En dose av et legemiddel som er trygt og effektivt hos en pasient kan gi bivirkninger og toksiske reaksjoner hos en annen pasient ved inntak av samme dose. For å kunne skreddersy legemiddelbehandlingen for den enkelte pasient er det nødvendig med økt kunnskap om årsakene til variabilitet i legemiddelrespons mellom individer.

Stillingen er tilknyttet Farmakokinetikkgruppen (PK-gruppen) ved Farmasøytisk institutt. Forskergruppen består for tiden av 2 fast vitenskapelige, 1 professor II, 2 stipendiater, 1 overingeniør, samt masterstudenter. Gruppen jobber bredt innenfor feltet farmakokinetikk med fokus på individualisert legemiddelbehandling. Felles mål for prosjektene er å karakterisere ulike faktorer som er av betydning for variasjon i legemiddelrespons.

Dette gjelder blant annet genetisk variasjon i legemiddelmetaboliserende enzymer og transportproteiner, sykdomsrelaterte faktorer og legemiddelinteraksjoner. Vi samarbeider tett med ulike kliniske miljøer, spesielt transplantasjonsmiljøet ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold. Prosjektet knyttet til denne stipendiatstillingen vil, i tråd med forskningsgruppens mål, studere ulike strategier for individualisert og optimalisert legemiddelbehandling i forskjellige pasientgrupper. Metoder som kan være aktuelle å benytte er blant annet farmakokinetiske undersøkelser i pasienter, ex vivo aktivitetsstudier av enzymer og transportører og HPLC-MS/MS analyser av legemidler og metabolitter i ulike matrikser.

Den som tilsettes vil bli knyttet til Nasjonal forskerskole i farmasi.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Fullført mastergrad i farmasi/farmakologi eller tilsvarende utdanning
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • Kandidater som vil fullføre graden innen 30. juni 2019 kan også søke
 • God skriftlig fremstillingsevne og evne til å kommunisere godt på engelsk er en forutsetning
 • Undervisningen som inngår i pliktarbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språk (ekvivalent til Bergenstesten nivå B2 dersom du ikke har et skandinavisk språk som morsmål)

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Personlige egenskaper

 • Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger og motivasjon for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt samt evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • Nysgjerrighet, kreativitet og entusiasme er egenskaper som vil bli satt pris på
 • Samtidig er interesse for og evne til samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere en forutsetning

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 449 400 – 505 800 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk stillingen