Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen uorganisk materialkjemi

Søknadsfrist 07.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen. Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi har utstrakt samarbeid med andre institutter. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er en betydelig tverrfaglig satsing i samarbeid med Fysisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen uorganisk materialkjemi er ledig ved Senter for Materialvitenskap og Nanotekonologi, Kjemisk institutt, forskningsseksjon NAFUMA.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.10.2019

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning og foregå på norsk.

Mer om stillingen

Stipendiat stillingen er knyttet til iCSI senteret for forskningsbasert innovasjon (SFI) (iCSI – industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry). Forskningsarbeidet utgjør en del av aktivitetene innen arbeidspakken “21st century Ammonia Oxidation and Nitric Acid technology development”. Temaet for arbeidspakken er forståelse av transport av edelmetaller (PGM) under prosessbetingelser og mekanismer for innfanging av flyktige PGM komponenter ved ulike nett-teknologier. Yara International ASA og K. A. Rasmussen AS er industripartnere i prosjektet. Videre vil SINTEF bidra til de overordnede målsettingene. Ny innsikt i PGM transport og innfangning skal oppnås gjennom detaljerte eksperimenter og avansert karakterisering, basert på in-situ og ex-situ studier av forbindelser og materialer av relevans som katalysator for oksidasjon av ammoniakk (Ostwald prosessen) og for påfølgende innfanging av edelmetall.

Kandidaten som tilsettes må ha norsk master grad eller tilsvarende innen uorganisk kjemi, materialkjemi, fast-stoff kjemi, fysikalsk kjemi eller materialvitenskap; alternativt utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet. Kandidater som vil fullføre graden innen 30. juni 2019 kan også søke. Det forutsettes at kandidaten kan vise til teoretisk skolering som danner grunnlag for relevante kurs på dr.gradsnivå.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • mastergrad eller tilsvarende
 • utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet,
 • praktisk erfaring med kromatografi, massespektrometri og biologiske prøver (krav). Praktisk erfaring med miniatyriserte separasjonskolonner (ønskelig)
 • kandidater som vil fullføre graden innen 30. juni 2019 kan også søke

Aktuelle søkere må kunne dokumentere innsikt og erfaring innen ett, eller fortrinnsvis flere av følgende områder:

 • 1. Analyse av faste stoffer med røntgendiffraksjon, SEM/EDS, XPS, XAS eller SIMS
 • 2. Strukturbestemmelse/-forfining
 • 3. Termisk analyse (TGA, DSC, TGA), samt MS/GC analyse av reaktanter og produkter
 • 4. Intermetalliske faser / komplekse oksider; fremstilling og fysikalsk karakterisering
 • 5. Diffusjonstudier av faste stoffer gjennom eksperimenter, modellering og dataanalyse
 • 6. In-situ studier av katalytiske reaksjoner over faste stoffer
 • 7. Bygging og styring av ovner eller test-rigger for studier av transportreaksjoner eller katalyse
 • 8. Studier av sammenheng mellom krystallstruktur og fysikalske/kjemiske egenskaper

For at søknaden skal bli evaluert må søkeren angi (ved nummer) hvilke av disse områdene som beherskes, samt vedlegge dokumentasjon.

Den som tilsettes må være villig og egnet til å ta på seg visse oppgaver for fellesskapet ved forskningsseksjonen NAFUMA (for eksempel drift av utstyrsenheter). Personlig egnethet vil vektlegges. Stillingen innebærer 25% undervisningsplikt. Det stilles således krav til at kandidaten kan undervise på et skandinavisk språk.

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

https://www.mn.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/soknad-om-opptak-til-phd.programmet.html

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 449 400 – 505 800 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner). Øverst i CV skal det gis en kort bekreftelse på praktisk erfaring med kromatografi, massespektrometri og biologiske prøver. Hvis dette ikke er inkludert, vil søknaden bli diskvalifisert.
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål om rekruteringssystemet, vennligst ta kontakt med Personalkonsulent: Ørjan Pretoruis, [email protected]

Søk stillingen