Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen undervisning i informatikk / programmering i skolen

Søknadsfrist 07.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner.


Instituttet har nær 1400 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat ledig ved institutt for informatikk, gruppen for programmering og software engineering (PSE).

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Institutt for Informatikk kan tilby ett ekstra år. En slik 4-årig stilling vil innebære 25% pliktarbeid og innebære undervisning og veiledning. Undervisningen som inngår i pliktarbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språk (ekvivalent til Bergenstesten nivå B2 dersom du ikke har et skandinavisk språk som morsmå).

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Oppstart senest 1.10.2019

Mer om stillingen

I tråd med at samfunnet blir stadig mer digitalisert, er det behov for økt kunnskap om informasjonsteknologi generelt og programmering spesielt. Programmering blir derfor i økende grad et skolefag. Den offentlige debatten og beslutninger innen temaet er i liten grad forskningsbasert. Stipendiatstillingen inngår Institutt for informatikk sin strategi om å bygge opp et forskningsmiljø innen undervisning i informatikk og programmering i skolen. Internasjonalt er dette et forskningsfelt i sterk vekst. Blant spørsmålene som skal forskes på, er:

 • Hva kjennetegner informatikk/programmering i skolen som eget fag – til forskjell fra andre fag som for eksempel matematikk?
 • Hvilke læringsmål bør defineres for ulike elevgrupper – som allmenndannelse, men også vurdert opp mot spesifikke behov innen høyere utdanning, industri, næringsliv og forvaltning?
 • Hvilke undervisningsmetoder og -verktøy egner seg for å oppnå ulike læringsmål?

Både kvantitative og kvalitative metoder gjennom case-studier, aksjonsforskning, surveys og kontrollerte eksperimenter vil være aktuelt å benytte i PhD-arbeidet. En kartlegging av erfaringer fra andre land vil inngå i forskningen (flere land har lenger erfaring med programmering i skolen enn Norge). Stipendiaten vil derfor bli knyttet mot relevante forskere fra andre land, blant annet samarbeider instituttet med professor i Computer Science Education ved Universitetet i Glasgow, Quintin Cutts, og hans forskningsgruppe.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • mastergrad eller tilsvarende i informatikk. Det er ønskelig at kandidaten har demonstrert interesse for undervisning i informatikk/programmering
 • utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • kandidaten må kunne kommunisere på norsk eller et skandinavisk språk (ekvivalent til Bergenstesten nivå B2 dersom du ikke har et skandinavisk språk som morsmål) fordi det vil gjennomføres empiriske undersøkelser i, og i tett samarbeid med norske skoler.
 • kandidater som vil fullføre graden innen 30. juni 2019 kan også søke

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Personlige egenskaper:

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 449 900 til kr. 505 800 pr. år avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • DOKUMENTASJON PÅ NORSK - BERGENGSTESTEN???
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD-studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon: 22854272, epost:[email protected]

Søk stillingen