Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Innstegsstilling som postdoktor innen computational physics

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Fysisk institutt har Norges største fysikkfaglige miljø og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk. En god andel av forskningen vår er tverrfaglig, og utføres i samarbeid med både andre institutter innen realfag ved UiO, og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling er en viktig oppgave. Innen utdanning tilbyr vi mange emner og er involvert i flere studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Vi har noen av landets dyktigste forelesere, og et lærings- og studentmiljø vi er stolte av. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 40 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Innstegsstilling som postdoktor innen computational physics er ledig ved Fysisk institutt. Stillingen er knyttet opp mot det nye honours-programmet i realfag som starter opp høsten 2019.

Tilsettingen gjelder for en periode på 6 år. I løpet av denne perioden skal kandidaten gis muligheten til å kvalifisere seg for en førsteamanuensisstilling.

Pliktarbeid utgjør inntil 25 % av stillingen, og vil være knyttet til honoursprogrammet i realfag.

Tiltredelse snarest mulig, og senest innen 15.10.2019.

Mer om stillingen

Undervisning: Kandidaten skal være leder for og utvikle honoursprogrammet, være ansvarlig for utvikling av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MNF) emner i programmet og ha ansvaret for emner i og bidra til utviklingen av computational physics. Kandidaten skal utvikle, lede og organisere tre Honours-emner og moduler: et 10 ECTS tematisk emne, en 2.5 ECTS modul i programmering i en faglig kontekst for humanister og samfunnsvitere, og et 5 ECTS emne med tverrfaglige data-drevne prosjekter. Utviklingen av disse emnene vil henge nært sammen med utvikling av emner og moduler i computational physics og vil være komponenter også i andre utdanninger.

Forskning: Ut fra innretningen på Honours-programmet og nyutvikling av kurs forutsettes det at kandidaten er en beregningsorientert fysiker. Stillingen skal være en forsterkning av lærerkrefter i «computational physics».

Med beregningsorientert fysikk menes det at forskningen skal danne grunnlaget for forskningsbasert undervisning i computational physics, forskningen skal være fokusert på beregningsmetoder og utviklingen og anvendelsen av disse inn mot flere fagområder, og forskningen skal gå ut over datanalyse og anvendelse av metoder innenfor en bestemt fagretning. Kandidaten skal utvikle et forskningsprogram i computational physics og vise hvordan dette legger grunnlaget for undervisningsutvikling. Forskningsprosjektet må defineres innen et område med stort potensiale for nye oppdagelser, ekstern finansiering og videre utvikling av samarbeidet innen gruppen for computational physics, og med satsinger som har stort potensiale for videre utvikling.

Kandidaten forventes å delta aktivt i Computing in Science Education prosjektet ved UiO og vil inngå i Center for Computing in Science Education ved UiO.

Det forutsettes at kandidaten som tilsettes skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Kvalifikasjonskrav

MNF har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Innstegsstillinger ved Universitetet i Oslo er forbeholdt kandidater som har potensiale til å utvikle den kompetanse og uavhengighet som kreves for å kunne lede en internasjonal forskningsgruppe. Aktuelle kandidater må kunne dokumentere meget gode resultater innen forskning, forskningsledelse og utdanning, herunder pedagogiske kvalifikasjoner.

Tilsetting i en innstegsstilling som postdoc forutsetter at man ikke kan ha vært ansatt i mer enn ett år tidligere som postdoc, hverken i Norge eller utlandet.

Absolutte krav:

 • PhD i fysikk (for innstegstillinger gjelder spesielt et krav om mindre enn 5 år siden disputas med tillegg i tid for evt. permisjoner knyttet til fødsel eller adopsjon). For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Forskningserfaring som beregningsorientert fysiker som definert over.
 • Erfaring fra tverrfaglig vitenskapelig arbeid.
 • Dokumentert undervisningserfaring fra beregningsorientert fysikk, fysikkemner med integrerte beregninger

Tilleggskvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Internasjonal erfaring.
 • Erfaring med utvikling av grunnemner som integrerer beregninger.
 • Evne til å inspirere og engasjere bachelorstudenter til forskningsspørsmål.
 • Være utadvendt, ha gode samarbeidsegenskaper og demonstrerte evner til å bygge team.
 • Meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Intervju og prøveforelesning vil bli gjennomført ifm. tilsettingsprosessen.

Det henvises ellers til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO

Vi tilbyr

 • Lønn NOK 523 200 – 605 500 pr. år avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Et profesjonelt stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørsaktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Forskningsplan og undervisningsplan
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og annen kvalifiserende aktivitet)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og opptil 5 faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas spesielt hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode ved Universitetet i Oslo.

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål knyttet til rekutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Elin Thoresen, e-post: [email protected] tlf. 22 85 7196

Søk stillingen