LEDIG STILLING VED NORSK ROMSENTER

Aspirant / Trainee - 2023 / 2024

Søknadsfrist 20.02.2023

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.

Norsk Romsenter skal ansette inntil to aspiranter som skal utrede temaer av interesse for oss. Hensikten er å få utført avgrensede oppgaver i tråd med Romsenterets behov, og å gi aspiranten(e) innsikt i norsk og internasjonal romvirksomhet. Stillingene er ettårige engasjementer, og vi søker en eller to aspiranter som hver vil få en av oppgavene nedenfor.

Tidligere aspiranter har fordypet seg blant annet i EUs rompolitikk, bruk av satellittinformasjon i norsk forvaltning og teknologiutvikling

I 2023/2024 har vi behov for aspiranter som kan utrede et av disse områdene:

Det grønne skiftet – muligheter for norsk romsektor

Det grønne skiftet er på den politiske agendaen både i Norge og i EU. Romsektoren er sett på som viktig for å oppnå målene i det grønne skiftet.

Oppgaven til aspiranten vil være å analysere romsektorens rolle inn mot det grønne skiftet. Hvordan kan norsk romsektor bidra til å oppfylle ambisjonene i det grønne skiftet? Oppgaven kan vurdere både norsk næringsutvikling og bruk av romteknologi og data til det beste for samfunnet.

Kommersialisering av romdata og -tjenester

Romsektoren har historisk sett vært finansiert og styrt av offentlige myndigheter. De siste ti-årene har det vært en dreining av sektoren i kommersiell retning. Denne dreiningen gir nye muligheter for norske aktører, men vil også gi endringer som aktørene må tilpasse seg til.

Formålet med oppgaven er å forstå hvordan andre lands myndigheter jobber med å legge til rette for kommersialisering og utløse privat kapital i sine romsektorer. Videre undersøke hva som er behovene i Norge sett både fra næringslivets og myndighetenes side. Ut fra dette skal det gis anbefalinger om hvordan det kan legges til rette for større kommersiell utvikling av norsk romsektor.

Trafikkontroll i rommet

Trafikkbildet i rommet er i endring. Antallet satellitter og romsøppel-objekter i bane rundt jorden øker, og romobjektenes evne til å manøvrere varierer. Formålet med denne oppgaven er å undersøke status og muligheter innen kollisjonsunngåelse og kontroll med trafikken i rommet (STM) med utgangspunkt i norske interesser og behov. En del av arbeidet vil gå ut på å kartlegge ulike satellittoperatørers rutiner for kollisjonsunngåelse internasjonalt, og på bakgrunn av dette gjøre vurderinger knyttet til rutiner for norske satellitter.

Har du en relevant og relativt fersk mastergrad, og lyst til å jobbe med en av disse oppgavene, oppfordrer vi deg til å søke.

Det er viktig at du trives med og er god til å skrive. Arbeidsspråket i Norsk Romsenter er norsk, men vi forventer svært god formuleringsevne på engelsk, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker aspiranter som kan være ambassadører for romvirksomhet videre i sin karriere. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Den/de som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres opp til nivå HEMMELIG.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke.

Stillingene lønnes som rådgiver i Statens lønnsregulativ, med en årslønn på 500.000 – 550.000.- avhengig av bakgrunn og erfaring.

Oppstart er 1. september 2023.

Norsk Romsenter kan tilby

  • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
  • Sentral plassering i nyoppussede kontorer ved kollektivknutepunktet Skøyen i Oslo
  • Godt arbeidsmiljø med kollegaer som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Mer informasjon om aspirantstillingene får du av:

  • Frank Udnæs på tlf. 908 97 604 (oppgave om det grønne skiftet),
  • Ole Morten Olsen på tlf. 926 37 053 (oppgave om kommersialisering) og
  • Steinar Thomsen på tlf. 911 04 385 (oppgave om trafikkontroll i rommet) eller
  • Elin Stange Heikvam (HR) på tlf. 911 24 082

Søknad med CV og dokumentasjon på all utdanning og erfaring som er relevant for stillingen sendes via «søk på stillingen» som vil ta deg til innlogging/registrering i Webcruiter jobbportal. Skriv i søknaden hvilken av oppgavene du er interessert i.

Søknadsfrist 20. Februar 2023

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS