LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen romsøppeldeteksjon

Søknadsfrist: 23.11.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi.

Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for elektroteknologiFakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det en ledig stilling som stipendiatstilling ledig fra Januar 2024 for kandidat som ønsker å oppnå graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Electromechanical Systems og er innen fagfeltet romteknologi.

Stillingen er tilknyttet Institutt for elektroteknologi, forskningsgruppen for Elektromekaniske systemer, som utfører anvendt forskning innen områder som fjernmåling, kommunikasjonsteknologi, autonome plattformer, energisystemer, kraftelektronikk og avanserte kontrollsystemer. Mer informasjon kan finnes her.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Narvik. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet

Som del av en strategisk satsning har UiT finansiert et studentsatellittprosjekt (UNICube), som innebærer utviklingen av en 2U studentsatellitt som skal skytes opp fra Andøya Spaceport. Satellitten skal bygges av studenter og ansatte fra UiT. Målsetningen med prosjektet er å gjøre våre utdanninger mer spennende, knytte studenter nærmere næringslivet og å forske på styringssystemer for satellitter og romsøppel. Mer informasjon om prosjektet kan finnes her.

Romsøppel er et stort problem for sikkerhet, både med tanke på satellitter, romstasjoner og mennesker i rommet. Interessen for problemstillinger rundt romsøppel er økende, med blant annet fokus fra ESA Space Debris. NASA og U.S. intelligence følger med på, og ønsker løsninger for å detektere romsøppel.

Romsøppel kommer i mange forskjellige størrelser, og kan være alt fra gamle satellitter og raketter til drivstoffrester på noen hundre mikrometer. Det er anslått å være over 130 millioner objekter større enn 1 mm i rommet som klassifiserer som søppel. Noe av dette romsøppelet kan følges med radar fra bakken, og i følge ESA space debris by the numbers, kan vi i dag følge rundt 30000 objektene større enn 1 mm. Med studentsatellitten ønsker vi å utvikle en plattform som kan detektere flere slike objekter med en radar i rommet, og dermed gi oss bedre informasjon om problemstillingen for videre forskning på løsninger av romsøppelproblemet.

Stipendiatstillingen er en del av studentsatellitten UNICube og er rettet mot å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer pliktarbeid som veileder for studentene i UNICube-prosjektet. Forskningsaktiviteten vil fokusere på radarutvikling, som inkluderer simulering, design, testing og databehandling. Maskinvareutviklingen og prototyping vil bli gjort ved hjelp av en laboratorieingeniør. Det er viktig å nevne at selv om stipendiatstillingen er knyttet til UNICube-prosjektet, så vil kandidaten utføre eksperimenter på Jorden for å bekrefte radarens funksjon. Dette for å redusere risikoer knyttet til forsinkelser i design av satellitten eller i oppskytningen. I tillegg kan bruksområder som ikke er romrelaterte potensielt brukes til å fremheve forskningen.

Denne stillingen inkluderer forskning innen:

 • Radar design.
 • Testing av radar for deteksjon av romsøppel
 • Dataanalyse av målinger i den operasjonelle fasen

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i romsystemer, satellitteknologi, romfysikk, anvendt fysikk, kybernetikk/reguleringsteknikk, eller andre relevante fagområder. Tidligere publikasjoner innen et relevant tema er ansett som fordelaktig.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig.

I tillegg er det ønskelig med dokumentert kunnskap og erfaring innen:

 • Systemdesign
 • Databehandling
 • Programmering (for eksempel C/C++, python)
 • Matematikk

I tillegg er kunnskap og erfaring innen fysikk, prosjektledelse, digital signalbehandling, kommunikasjonsteknologi, hypersonisk radardeteksjon, pedagogikk, vitenskapelig skriving og Linux ansett som fordelaktig.

Søkeren må legge ved en kort essay (maks 1 side, ikke inkludert referanser) om det foreslåtte arbeidet for doktorgraden. Det skal gi en kort oversikt over fagfeltet søkeren er interessert i og motivasjonen til å gjennomføre et ph.d.-studie ved UiT i Narvik. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til innlevert essay. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, må karakter på masteroppgave være tilsvarende C eller bedre, og veid gjennomsnittskarakter de to siste årene av masterstudiet må være minimum 3,0. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) han/hun ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Essay (1 side, ikke inkludert referanser) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er i sluttfasen av mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden må legges ved søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, retningslinjer ved UiT og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS