LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat innen psykisk helse

Søknadsfrist: 01.03.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i psykisk helse, og epidemiologi og befolkningsundersøkelser?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen psykisk helse og epidemiologisk undersøkelse av sosial angstlidelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Forskningsprosjektet som stipendiaten vil være tilknyttet er en større epidemiologisk undersøkelse av sosial angstlidelse, ved bruk av datamateriale fra Ung HUNT, samt registerdata. Stipendiatstillingen er tilknyttet prosjektet "The transitions to young adulthood amongst youth with social anxiety disorder – Social functioning and socioeconomic position in a life course perspective".

Stipendiaten må søke opptak i universitetets ph.d. program i studier i profesjonspraksis og vil få tildelt veiledere som vil gi nødvendig oppfølging og støtte. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes her.

Stillingen har kontorsted ved campus i Levanger eller i Bodø og er knyttet til forskningsgruppene for «Psykisk helse" og "Epidemiologi og befolkningsundersøkelser». Det er residensplikt i stillingen, og den som ansettes må ha bosted som muliggjør tilstedeværelse på kontorstedet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helsefaglig mastergrad og/eller profesjonsutdanning eller tilsvarende på mastergradsnivå.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak ved p.hd. - programmet ved FLU/FSH er oppfylt.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Kvantitativ metodekompetanse og ønske om å arbeide med epidemiologisk forskning
 • Erfaring med helsefaglig og praksisnær forskning
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring
 • At søker er motivert, systematisk, engasjert og har et stort engasjement for forskning
 • At søker er initiativrik og selvstendig, men også har gode samarbeidsevner
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk og norsk. Avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk, og bestå av artikler publisert i internasjonale, indekserte tidsskrift på nivå 1 eller 2
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelsen ta kontakt med:

For nærmere opplysninger om søknadsprosessen ta kontakt med HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected], tlf: + 47 74 11 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknadsfrist 1.3.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av personlige kvalifikasjoner og din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS