LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på trening og prestasjonsutvikling

Søknadsfrist: 15.10.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, faggruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv er det ledig stilling som stipendiat i profesjonsvitenskap. Stillingen har fokus på trening og prestasjonsutvikling hos langrennsløpere og skiskyttere i alderen 16-22 år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. 

Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap, og forskningsgruppen Prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting (PULS). Forskningsgruppen har som mål å bidra med relevant kunnskap for å optimalisere den helhetlige utviklingsprosessen for dagens og morgendagens toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting. Forskningsgruppen består av medlemmer med bred vitenskapelig bakgrunn og/eller praktisk erfaring innenfor toppidrett og har et tett samarbeid med Meråker Videregående Skole, Senter for toppidrettsforskning ved NTNU og Olympiatoppen Midt-Norge.

Hovedformålet med denne stipendiatstillingen er å undersøke sammenhenger mellom treningssammensetning, utvikling av fysiologiske faktorer og prestasjon hos langrennsløpere og skiskyttere i aldersgruppen 16-22 år.

Ansettelsesperioden er fire år, med 25 % pliktarbeid. Arbeidsplikten inkluderer praktisk og teoretisk undervisning ved Nord universitets idrettsstudie tilpasset langrennsløpere og skiskyttere i Meråker.

Ph.d. i profesjonsvitenskap setter profesjonsutøvelsen og praksisfeltet i sentrum og skal bidra til innovative prosesser i profesjoner. Programmet vektlegger profesjonsvitenskap innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst og omhandler fokusområdene språk, relasjoner og handlinger.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram i profesjonsvitenskap, og søker må derfor dokumentere at alle krav knyttet til opptak til dette studiet er oppfylt i tråd med retningslinjer for Ph.d. i profesjonsvitenskap. Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som publiseres som en artikkelsamling eller en monografi. Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Relevant informasjon om doktorgradsprogrammet finner du her: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no).

Det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre eller flere korte utenlandsopphold i PhD perioden.

Stillingen har kontorsted Levanger/Meråker. 

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves mastergrad i treningsfysiologi, bevegelsesvitenskap, idrettsvitenskap eller tilsvarende. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergraden
 • Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap innenfor treningslære og human fysiologi.
 • Det er ønskelig at den som ansettes har god kunnskap om forskningsmetoder innen idrettsforskning, erfaring med idrettsfysiologiske tester i lab samt systematisering og analyse av treningsdata. Kunnskap om langrenn og skiskyting gjennom egen trener og/eller utøverkarriere vil telle positivt.
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. - programmet profesjonsvitenskap ved Nord universitet er oppfylt. Se opptakskrav: Ph.d i profesjonsvitenskap
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid
 • Det forutsettes at søker behersker norsk (evnt et skandinavisk språk) både skriftlig og muntlig
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk eller norsk (evnt. et skandinavisk språk)

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater.
 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, minimum NOK 532 200,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 15.oktober 2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ditt forslag til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan. Prosjektbeskrivelsen skal være tilpasset ph.d programmet i profesjonsvitenskap
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30070932

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS