LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på kroppsøving og pedagogikk

Søknadsfrist: 10.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag.

Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, faggruppe for kroppsøving og idrettsfag er det ledig 100 % stilling som stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på kroppsøving og pedagogikk. Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap og forskningsgruppen Physical education, activity and health. Faggruppen har et aktivt forskningsmiljø innen kroppsøving, idrett og friluftsliv gjennom flere tilhørende forskningsgrupper.

Hovedfokuset i prosjektet er videreutvikling av forskning på faktorer som er avgjørende for at elever opplever å bli sett av kroppsøvingslæreren. Her vil gjennomføring av en intervensjon på bakgrunn av tidligere forskning omkring å bli sett i kroppsøving være sentralt, men også andre tilnærminger til problemfeltet. Denne kunnskapen vil være relevant for kroppsøvingslærere, samt andre lærere. Kroppsøvingsfaget i den norske skolen har en unik mulighet til å påvirke ungdoms forhold til bevegelsesaktivitet, og legge til rett for hovedmålet i kroppsøving – livslang bevegelsesglede. I kunnskapsløftet 2020 (Udir, 2020), fremheves det at skolen må gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres forutsetninger, samt at vurderingen av elevenes faglige kompetanse skal gi et bilde av hva elevene kan. Videre peker kunnskapsløftet på viktigheten av at elevmedvirkning må prege skolens praksis, ved at elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne. For å oppnå disse målene vil det være vesentlig at elevene i kroppsøving opplever å bli sett av kroppsøvingslæreren. Prosjektet skal ha en tydelig teoretisk forankring, og en praktisk nytteverdi for kroppsøvingsfaget.

Arbeidsoppgavene er knyttet til:

 • Utvikling og presisering av relevante problemstillinger.
 • Datainnsamling og analyser
 • Artikkelskriving og publisering av resultater
 • Videreutvikling av problemstillinger sammen med forskningsgruppen

Den som ansettes bør ha kunnskap og erfaring med kroppsøving og pedagogikk.

Ansettelsesperioden er enten tre år, uten arbeidsplikt, eller fire år, med 25 % pliktarbeid. 

Stillingen har kontorsted Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves mastergrad i kroppsøving eller annen relevant mastergrad. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT- godkjenning av mastergraden
 • Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap innen kroppsøving og pedagogikk med utgangspunkt i relevant teori, metode og analyse
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergraden
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. i profesjonsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav: Ph.d i profesjonsvitenskap
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker enten norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk, norsk, svensk eller dansk språk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater. Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, minimum ltr 54, NOK 532 200,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 10.12.2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming. Prosjektbeskrivelsen skal være tilpasset ph.d programmet i profesjonsvitenskap. Nærmere informasjon om programmet finner du her: Ph.d i profesjonsvitenskap
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30080972

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS