LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Ph.d.-stilling i kunstpedagogikk («arts education»), med fokus på musikk, dans og/eller drama

Søknadsfrist: 17.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag.

Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (Ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, studiested Levanger, er en 100 % stipendiatstilling med tre års varighet ledig fra 1.05.2024, innenfor feltet kunstpedagogikk («arts education») og kulturell kompetanse («cultural literacy»).

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er en del av Ph.d.-programmet i Profesjonsvitenskap. Som stipendiat vil du være en del av faggruppen Kunst og Kulturfag ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, samt forskningsgruppen «Musikkrelaterte læringsprosesser».

Ph.d. stillingen skal støtte og styrke Nord universitet sitt engasjement i Horizon Europe-prosjektet d@rts (dialoguing@rts – Advancing Cultural Literacy for Social Inclusion through Dialogical Arts Education). Stipendiatstillingen inngår derfor som en del av forskerteamet i d@rts, ledet av professor Jens Knigge. Det overordnede spørsmålet for d@rts er: «How can performing arts education, in formal and non-formal contexts, reimagine cultural literacy as a dialogical practice that enhances social cohesion and inclusion?».

Stipendiatstillingen er spesifikt knyttet til arbeidspakke 3 (WP3) i d@rts: «Ethnographies in dialogue: Case studies of arts education practices», der hovedmålet er å undersøke hvordan kunstpedagogikk kan skape rom for og legge til rette for praksiser for kulturell kompetanse, som fremmer sosial inkludering og tilhørighet. Gjennom etnografisk feltarbeid utforsker WP3 hvordan utøvende kunstformer og utdanning kan tilrettelegge og skape dialog med vanskeligstilte og minoritetsgrupper. WP3 undersøker hvordan eksisterende kulturelle og kunstpedagogiske initiativ og institusjoner, spesielt via arbeid med musikk, dans og/eller drama, kan åpnes for mer mangfold og inkludering. Slik søker d@rts å legge til rette for dialoger og praksiser via musikk, dans og drama, hvor sosial samhørighet og deltakelse kan oppleves. Med innovative praksiser og aktiviteter ønsker d@rts å styrke samfunn og deltakere på tvers av kulturer og landegrenser, for å takle fordommer og diskriminerende holdninger og sammen bygge en inkluderende fremtid for Europa. Søkere som inviteres til intervju blir bedt om å utarbeide en plan for tre års prosjektperiode basert på d@rts WP3-beskrivelse, som søkeren får i forkant av intervjuet.

Stipendiatens prosjekt skal kontekstualiseres i PhD-programmet «Profesjonsvitenskap», som setter profesjonsutøvelsen og praksisfeltet i sentrum og skal bidra til innovative prosesser i profesjoner. Programmet vektlegger profesjonsvitenskap innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst og omhandler sentrale områdene innenfor profesjonsutøvelse: språk, relasjoner og handlinger. Profesjonsvitenskap er en empirisk vitenskap og forstås som et fler- og tverrfaglig kunnskapsområde som inkluderer bidrag fra flere ulike disipliner og vitenskapsområder. Programmet er bredt sammensatt og rommer praksis nær forskning på profesjonsutvikling, danning i profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsutøvernes samhandling med relevante aktører og deres opplevelse av denne.

Stillingen har kontorsted i Levanger. I spesielle tilfeller og i perioder, kan fleksibelt arbeidssted avtales i samråd med veileder(e) og/eller prosjektleder. Det forutsettes at den som ansettes skal jobbe fulltid med forskningsprosjektet, og at vedkommende skal inngå i fagmiljøet ved fakultetet og Nord universitet.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram: PhD i profesjonsvitenskap. Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som publiseres som fortrinnsvis en artikkelsamling eller en monografi.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse (se veiledning prosjektskisse).

Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i et relevant fagfelt (fortrinnsvis musikk, dans og/eller dramapedagogikk/-vitenskap)
 • Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt
 • Erfaring med empirisk forskning, hvor erfaring og interesse med etnografi som metodologi er foretrukket
 • For stillingen kreves svært gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram, («PhD i profesjonsvitenskap»), og søker må derfor dokumentere at alle krav knyttet til opptak til dette studiet er oppfylt

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Relevans og kvalitet på søkerens masterstudium, og eventuelt tidligere relevant forsknings- og formidlingsarbeid
 • Prosjektskisse (som presenteres på intervju) der kandidaten forklarer prosjektets rolle og tilknytning til arbeidspakke 3 i Horisonten Europa-prosjektet d@rts
 • Søkerens erfaring med empirisk forskning, hvor erfaring og interesse med etnografi som metodologi er foretrukket
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 532 200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, hvor kandidatens prosjektskisse presenteres på engelsk

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 17.12.2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å gjennomføre en doktorgrad
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Kopi av masteroppgaven (PDF fil) og eventuelle andre relevante publikasjoner
 • Annen aktivitet som anses som relevant, som publikasjonsliste og akademisk arbeid
 • Navn og kontaktinformasjon til 1–3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Søknaden må skrives på engelsk.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30197922

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS