Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i strategisk kommunikasjon

Søknadsfrist: 13.09.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Har du interesse og erfaring innen strategisk kommunikasjon?

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i strategisk kommunikasjon.

Fakultet for samfunnsvitenskap skal starte opp nye studier innenfor kommunikasjonsarbeid og satser på å bygge opp fagfeltet strategisk kommunikasjon. I den forbindelse trenger vi å styrke fakultetets forsknings- og undervisningskompetanse innenfor kommunikasjon, markedsføring, digitalisering, journalistikk, m.m. Det er planlagt å lyse ut også en postdoktorstilling innen dette fagfeltet høsten 2020.

Stillingen omfatter undervisning, veiledning, faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og forskning innenfor særlig den kommunikasjonsfaglige delen av det nyoppstartede masterstudiet. Den som ansettes forutsettes å delta aktivt i fagmiljøet. Vi søker primært etter personer med utdanning og/eller forskningserfaring innenfor strategisk kommunikasjon, men vil også være åpne for å vurdere annen kompetanse som kan være relevant for dette fagfeltet. Yrkeserfaring fra kommunikasjonsarbeid i offentlig eller privat sektor vil bli vektlagt.

Stillingen vil bli koblet til den pågående forskningen på fagfeltet, og knyttes til faggruppa Historie, kultur og medier. Stillingen har kontorsted på campus Bodø, og det er residensplikt i stillingen.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå
 • Det er ønskelig at den som ansettes kan undervise og har kompetanse i fagfeltet strategisk kommunikasjon
 • Stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (evt. skandinavisk språk)
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkespraksis.
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høgskole, universitet eller tilsvarende
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Alle søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komité for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komité. Sakkyndig komité skal godkjenne utvelgelsen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 13.09.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner (navn, relasjon til søker, telefonnummer, e-postadresse)

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30086343

Søk på stillingen

fnokode:1234