LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

To stipendiatstillinger innen profesjonsvitenskap

Søknadsfrist: 01.06.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ønsker du å forske for å utvikle kunnskap i, om og for profesjoner i velferdsstaten?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig 2 stillinger som doktorgradsstipendiat innen profesjonsvitenskap. Stillingene er 3- eller 4-årige; lengden på ansettelsen er betinget av fakultetets behov for undervisningsressurser på tidspunktet for ansettelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Fagområdet profesjonsvitenskap handler om å forstå, forklare og utvikle kunnskap med relevans for profesjoner, profesjonsutøvelse og samfunn. Profesjonsvitenskap er et fler- og tverrfaglig vitenskapelig fagområde, som omfatter kunnskap i, om og for profesjoner i velferdsstaten. Det søkes kandidater som er motivert for å forske innen temaer som er relevant for ett eller flere av ph.d.-programmets fokusområder innen profesjonsvitenskap: Språk, relasjoner og handlinger innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst.

Fakultetet ønsker særlig velkommen søknader innen temaene:

 • spesialsykepleie (anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og/eller kreftsykepleie),
 • paramedisin/ akutt behandling
 • helsetjenesteinnovasjon
 • digital samhandling i helsetjenesten

I søknaden skal det vedlegges en skisse til et prosjekt på inntil 3-6 sider, inkludert litteraturreferanser. Skissen skal inneholde følgende punkter: tittel; oppsummering; innledning; bakgrunn og kunnskapsstatus; problemstillinger, teoretisk fundament og valg av metode; og etiske overveielser. Skissen kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Hovedveileder og 1–2 biveiledere tildeles stipendiaten etter ansettelse, som sammen med kandidaten videreutvikler prosjektet. Veilederne følger opp stipendiaten med nødvendig faglig veiledning og støtte gjennom hele utdanningsløpet. Stipendiaten må søke opptak til universitetets ph.d.-program i studier i profesjonsvitenskap.

Stillingen har kontorsted ved et av våre studiesteder: Bodø, Levanger, Mo i Rana eller Namsos. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er mulig å søke om økonomisk støtte til et utenlandsopphold med eller uten familie på 3–12 mnd. ved en utenlandsk forskningsinstitusjon i løpet av stipendiatperioden.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning på bachelor el. mastergradsnivå
 • Mastergrad eller utdanning tilsvarende mastergradsnivå som kvalifiserer for opptak til ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergraden
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram. Det må dokumenteres at alle krav knyttet til opptak ved ph.d.-programmet er oppfylt
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på minst ett skandinavisk språk og engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Relevant klinisk utdanning og erfaring
 • Erfaring med relevant FoU-arbeid (herunder publisering)
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Evne til å samarbeide med andre
 • Motivasjon for å søke stillingen, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- . For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

 • For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med prodekan for forskning Kari Ingstad, [email protected] tlf: 913 37 332
 • For nærmere opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected] tlf: 7411 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og evt prøveforelesning.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknadsfrist: 1. juni 2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-6 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30142211

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS