LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat tilknyttet paramedisin

Søknadsfrist: 20.02.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap har ledig stilling som stipendiat tilknyttet paramedisin

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på prehospitale tjenester og akuttmedisinsk behandling. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «RescueDoppler- Prehospital hjertestans og utprøving av ny ultralydteknologi for enklere overvåkning og bedre behandling». Utvikling av prehospital tjeneste og ny teknologi gir økte muligheter for avansert diagnostikk og behandling av kritisk syke utenfor sykehus. I prosjektet RescueDoppler skal vi prøve ut en innovasjon med ultralydsteknologi som kan måle blodstrøm fra hovedpulsåren på halsen kontinuerlig og gi informasjon om det er puls eller ikke puls tilstede ved prehospital hjertestans. Vi ønsker å få svar på den prehospitale kliniske nytteverdien knyttet til denne nye teknologien; kan RescueDoppler erstatte puls palpasjon, hvor raskt kan egensirkulasjon oppdages, kan man stille sikrere diagnostikk i forhold til hjertestansrytme og om hjertekompresjoner er effektive.

Stillingen er knyttet til utdannings- og forskningsmiljøet ved faggruppen Helseberedskap og akutt behandling. Stillingen tilbys som et 4-årig løp med 75% ansettelse som stipendiat og 25% pliktarbeid, men et 3-årig løp med 100% ansettelse som stipendiat kan også vurderes.

Stillingen har kontorsted ved studiested i Bodø eller Namsos. De som ansettes må ha bosted som muliggjør fysisk tilstedeværelse. Det er residensplikt i stillingen. Stipendiaten forankres i fagmiljøet ved Helseberedskap og akutt behandling, samt i forskningsgruppen «ANILAB». Avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk.

Ansettelse i stillingen betinger søknad om opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no).

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helsefaglig profesjonsutdanning på mastergradsnivå
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap er oppfylt
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på skandinavisk språk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater. Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 501 200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknadsfrist: 20.02.2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30169464

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS