LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat innen psykisk helsearbeid

Søknadsfrist: 03.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ønsker du å forske innen psykisk helsearbeid ved uplanlagt svangerskap?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i psykisk helsehjelp ved uplanlagt svangerskap.

Prosjektet skal belyse 1) Perspektivene til de som har behov for helseoppfølging knyttet til uplanlagt svangerskap, og 2) Helsepersonells kompetansebehov, faglige og etiske utfordringer knyttet til veiledning av uplanlagt gravide i norsk kontekst.

Interesserte søkere skal beskrive sin prosjekt-ide innen tematikken i en skisse på inntil 5 sider. Prosjektskissen skal vedlegges søknaden.

Den som blir tilsatt vil i samråd med veileder utforme en fullstendig prosjektskisse i løpet av de første tre månedene av ansettelsen.

Den som ansettes må ha helsevitenskapelig profesjonsutdanning. Det forutsettes at den som tilsettes søker, og innvilges opptak ved universitets ph.d. - program i studier av profesjonspraksis.

Stipendiaten vil være knyttet til faggruppen vernepleie og psykisk helse, og forskningsgruppen «Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper».

Stillingen har kontorsted i Bodø, Levanger, Mo i Rana eller Namsos. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør tilstedeværelse på kontorstedet. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Helsefaglig profesjonsutdanning
 • Helsevitenskapelig mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innen psykisk helsearbeid
 • Søkeren må fylle kravene til opptak ved ph.d. - programmet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak ved p.hd. - programmet er oppfylt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/nordisk språk og engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Arbeidserfaring fra psykisk helsehjelp/arbeid, pasientveiledning, og oppfølging av uplanlagt svangerskap vil telle positivt
 • Relevant mastergrad
 • Erfaring fra FoU arbeid
 • Faglig nettverk innen fagområdet
 • Motivasjon for å søke stillingen, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid
 • Motivasjon for utenlandsopphold (3-12 måneder) med eller uten familie
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og samarbeide med andre
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 482.200. For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

 • For nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelsen, ta kontakt med førsteamanuensis Anita Berg, [email protected] tlf: +47 74 21 23 73
 • For nærmere opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected] tlf: +47 74 11 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknadsfrist 3.5.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (dersom relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071105

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS