LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat innen profesjonsvitenskap (sykepleie)

Søknadsfrist: 03.07.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i å forme sykepleierens framtidige ledelse nær den eldre i hjemmesykepleien?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på sykepleierens ledelse nær den eldre i kommunens hjemmesykepleie. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Prosjektet skal utforske sykepleierens ledelse nær den eldre i kommunens hjemmesykepleie, da pasientsikkerhet avhenger av ledelse og at sykepleieren har en nøkkelrolle i dagens og fremtidens utfordringer i kommunens hjemmesykepleie. Sykepleierens ledelse nær den eldre defineres som ledelse i direkte sykepleie nær den eldre, og ikke sykepleierens ledelse langt fra den eldre. Ledelsen nær den eldre er utført i samarbeid med pårørende og andre profesjoner, som ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger, og omsorgspersonell. Stipendiaten skal spesifikt utforske hvordan sykepleieren leder og opplever å lede, samt pleiepersonells opplevelser av å bli ledet. Prosjektet innebærer bruk av kvalitativ forskningsmetode. I samråd med veiledere skal den aktuelle stipendiaten, utforme en endelig prosjektskisse innen rammene for prosjektet i løpet av de tre første månedene etter ansettelse.

Avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk, evt kan norsk også vurderes.

Stillingen er tilknyttet forskningsmiljøet «Eldreforskning» og faggruppen «Omsorg og sykepleiefag», og tilbys som et 3-årig løp med 100 % stipendiattid.

Stillingen har kontorsted ved campus i Bodø. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Ansettelse i stillingen betinger søknad om opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no)

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant sykepleiefaglig utdanning på mastergradsnivå
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap er oppfylt
 • Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergrad
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, evt skandinavisk språk og engelsk
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid
 • Autorisasjon som sykepleier

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 501 200,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknadsfrist 3. juli 2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30177768

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS