LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat innen paramedisin

Søknadsfrist: 01.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i akuttmedisin eller prehospitale tjenester?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på prehospitale tjenester og akuttmedisinsk behandling. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «Paramedics situation awareness in critical situations». Prosjektet skal belyse et systemperspektiv med fokus på menneskelige faktorer. Mer spesifikt relateres dette til hvordan man kan oppnå en helhetlig situasjonsforståelse for hensiktsmessig beslutningstaking i prehospital setting. Stipendiaten skal som en del av sitt arbeid forske på paramedisineres situasjonsforståelse i kritiske situasjoner og hvilke faktorer som påvirker denne. Prosjektet innebærer bruk av kvalitativ forskningstilgang. I samråd med veiledere skal den aktuelle stipendiaten, basert på egen bakgrunn og interesser, utforme en endelig prosjektskisse innen rammene for prosjektet i løpet av de tre første månedene etter ansettelse.

Avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk.

Stillingen er tilknyttet utdannings- og forskningsmiljøet ved faggruppen Helseberedskap og akutt behandling, og tilbys som et 4-årig løp med 75 % stipendiattid og 25% pliktarbeid. Evt kan et 3-årig løp med 100 % stipendiattid også vurderes.

Stillingen har kontorsted ved campus i Bodø, men kontorsted ved studiested Namsos kan også være aktuelt. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Ansettelse i stillingen betinger søknad om opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no)

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helsefaglig profesjonsutdanning på mastergradsnivå
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap er oppfylt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på skandinavisk språk og engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater. Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Personlig egnethet
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 501 200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknadsfrist 1. mars 2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30169465

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS