Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk

Søknadsfrist: 23.08.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, studiested Bodø, er det ledig en midlertidig åremålsstilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk.

Stillingen knyttes avhengig av søknaden, til faggruppe Grunnskolelærerutdanning med hovedtilhørighet til en av forskningsgruppene “Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer” eller “Kultur og dannelse”.

Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, noe som gir store muligheter for samarbeid, uansett geografisk plassering.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning gjennom avlagt doktorgrad som mål. Stillingen skal bidra til at det utvikles ny teoretisk og empirisk kunnskap om profesjonspraksis.

Prosjektet skal ha tema innen fagområdet geologididaktikk, og skal være praksis- og profesjonsrettet, der aktivitetsfremmende læringsaktiviteter som eksperimenter og feltaktiviteter skal ha en sentral plass. Prosjektet skal bidra til utvikling av naturfag i grunnskolelærerutdanningen og i praksisfeltet i grunnskolen, i nært samarbeid med lærere og elever i grunnskolen. Sentralt i prosjektet vil være å identifisere og utvikle gode læringsmetoder i geologi, slik faget er vektlagt i de nye læreplanene som nå innføres. Verdigrunnlag, evne til refleksjon, kritisk tenkning, praktisk arbeid og dybdelæring, motivering med utgangspunkt i unike opplevelser vil stå sentralt og gir viktige føringer til innholdet i forskningsprosjektet.

Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som skal publiseres som en artikkelsamling. Det gis anledning til å skrive avhandlingen som monografi. Avhandlingen anbefales skrevet på engelsk.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram: Ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i fagmiljøet, den aktuelle forskningsgruppen, og i internasjonale konferanser. Det oppfordres at kandidaten kan legge inn et lengre eller flere kortere utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.

Doktorgradsstudiets overordnede siktemål er å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for studier av profesjonspraksis og samtidig styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse innen de profesjonene som omfattes av programmet.

Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og kunnskap om anvendelse av vitenskapelige metoder.

Gjennom utdanningen skal doktorgradskandidatene skaffe seg faglig dybde og bredde i det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonspraksis med fokus på utøveren, samt kunne sette fagområdet inn i en større samfunnsmessig sammenheng. De ulike doktorgradsarbeidene skal være faglige bidrag på høyt nivå, både til profesjonene og til samfunnet for øvrig.

Doktorgradsarbeidene skal sette nye temaer på dagsorden, og de skal bidra til at det utvikles ny kunnskap om profesjonene, både teoretisk og empirisk.

Les mer om profesjonspraksis som fagområde i studieplanen:

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Stillingen har kontorsted Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i geologi. Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. i studier av profesjonspraksis er oppfylt.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig, siden stillingen forutsetter nært samarbeid med skolen.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektbeskrivelse som svarer på innholdsbeskrivelsen til stillingen.
 • Erfaring fra forskningsarbeid, inklusive formidling og publisering.
 • Praktisk pedagogisk utdanning eller tilsvarende
 • Søkerens motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring.
 • Arbeidserfaring fra skoleverket og/eller fra grunnskolelærerutdanning.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveundervisning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 23.08.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30070689

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS