LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi - tilknyttet prosjekt LABCare

Søknadsfrist: 04.08.2024

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.-utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fem faggrupper: Historie, geografi og internasjonale relasjoner; Journalistikk og kreative mediefag, Sosialt arbeid; Organisasjon, ledelse og arbeidsliv; og Sosiologi og dannelsesfag.

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana. 

Les mer: www.fsv.no

Vil du forske på hvordan kompetansen innen eldreomsorg kan styrkes?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som stipendiat i sosiologi. Ansettelsesperioden er tre år, uten arbeidsplikt. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet LABCare.

I denne utlysningen inviterer vi til studier av læring og kompetansebygging innenfor eldreomsorgen i et sosiologisk perspektiv. 

Eldreomsorgen står overfor omfattende utfordringer, og det er stort behov for kunnskap om hvordan kompetansen innen omsorgen kan styrkes. Parallelt med at befolkningen blir stadig eldre, øker også kompleksiteten rundt eldres helse- og livssituasjon og omsorgsbehov. Dette utfordrer kompetansen i tjenestene, samtidig som det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen eldreomsorgen. 

Fakultet for samfunnsvitenskap har nylig startet opp et større tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ser nærmere på læringsmiljø innen eldreomsorgens utdanning og arbeidsliv, med fokus på helsefagarbeidere.

Stipendiaten skal bidra med å framskaffe ny samfunnsvitenskapelig kunnskap og forståelse om læring og kompetanse innen eldreomsorgen. Stipendiatens prosjekt skal innrettes mot en kvalitativ utforsking av læringsarenaer for elever, studenter, lærlinger og helsefagarbeidere i eldreomsorgen. Ph.d.-prosjektets innretning vil bli utviklet i dialog mellom den som ansettes og ansvarlig for prosjektet, og stipendiaten vil få oppnevnt veiledere som deltar i forskningsprosjektet. Prosjektskissen må utformes i løpet av de tre første månedene av prosjektperioden, i samarbeid med veiledere.

Stipendiaten vil inngå i et tverrfaglig nordisk forskerteam, og delta på prosjektmøter, konferanser og andre aktiviteter i regi av prosjektet. Den som ansettes vil bli del av et spennende forskningsmiljø innen velferdssosiologi ved fakultetet, og vil være tilknyttet faggruppen Sosiologi og dannelsesfag eller faggruppen Sosialt arbeid og forskningsgruppen Aldring, velferd og omsorg (ALOVE).

 Stillingen har kontorsted Bodø, og det forventes tilstedeværelse på kontorstedet. 

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må være kvalifisert for opptak på fakultetets ph.d.-utdanning i sosiologi.

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves bachelor- og mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad (eksempelvis sosialt arbeid, statsvitenskap, samfunnsplanlegging, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi eller lignende). Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre. 

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider

Studien vil omhandle norske forhold, og av hensyn til tilgang til data, vil det vil kreves at den som ansettes behersker norsk eller annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Kandidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen. 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring
 • Erfaring med kvalitative studier
 • Eventuell annen relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Relevant faglig bakgrunn
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 532 200. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. 

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø 
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

 • Fagleder for ph.d. sosiologi, professor Johans Tveit Sandvin, telefon +47 75 51 76 31, e-post johans.t.sandvin@nord.no
 • For spørsmål om studieløpet: seniorrådgiver Anneli Maria Watterud, telefon +47 75 51 79 49, e-post anneli.m.watterud@nord.no 
 • Faggruppeleder Janne Paulsen Breimo, telefon +47 755 17306, epost: janne.i.breimo@nord.no 
 • For nærmere informasjon om LABCare prosjektet: Prosjektleder for LABCare: Cecilie Høj Anvik, telefon +47 755 17 106, e-post: cecilie.h.anvik@nord.no 

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Intervjuet og inntrykk av personlige egenskaper vil tillegges vekt i rangeringen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 04.08.2024.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev: Siden det ikke forlanges en egen prosjektbeskrivelse som grunnlag for søknaden, skal det formuleres et utvidet søknadsbrev (3-4 sider), hvor søkeren beskriver egen motivasjon for å arbeide med prosjektets tematikk (læring og kompetansebygging innen eldreomsorgen), og presenterer refleksjoner omkring spørsmål vedkommende vil synes det kunne være spennende å studere innenfor temaet. Det er ønskelig at søknadsbrevet er skrevet på norsk (eventuelt svensk eller dansk).
 • Kopi av masteroppgave 
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester 
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-post og telefonnummer) 
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30213024

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS