LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi - Overgangsfaser i barns liv - 1-2 stillinger

Søknadsfrist: 01.03.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana. 

Les mer: www.fsv.no

Er du interessert i  Overgangsfaser i barns liv

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig 1-2 stillinger som stipendiat i sosiologi rettet mot studier av barn og unges erfaringer med eksklusjon og inklusjon i overgangsfaser. Stillingen(e) er 3-årig, 100% og uten arbeidsplikt. Stillingen vil være knyttet til forskningsgruppen Oppvekst og utenforskap.

Forskning på barn og unges erfaringer i viktige overgangsfaser har så langt først og fremst fokusert på overganger fra ungdomsskole til videregående skole, eller fra skole til arbeidsliv. Imidlertid viser forskning om utfordringer som barn og unge møter at disse ofte har startet tidlig i skoleløpet, for eksempel i form av fravær fra skolen eller andre former for utenforskap. Forskning om utenforskap viser at overgangsfaser ofte kan være kritiske, men samtidig bør forstås som komplekse prosesser som utspiller seg over en lengre periode. Siden mye forskning om overganger har studert barn og unges erfaringer i kortere tidsintervall, vil vi i denne utlysningen invitere til et longitudinelt perspektiv på overgangsfaser i barns liv i aldersperioden 10-13 år. Aktuelle problemstillinger kan være hvordan barns egne forståelser av og erfaringer med inklusjon og eksklusjon formes over tid, hvilke forventninger og strategier barn utvikler i overgangsfaser, og hvordan ulike overganger samtidig på flere arenaer, for eksempel skole og fritid, gjensidig kan påvirke hverandre i barns erfaringer.

Stillingen har kontorsted i Bodø. Det er residensplikt i stillingen.Stillingen kan også innebære oppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • Ha bachelor- og mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig grad
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad 
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. - programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: www.nord.no/studier/phd-i-sosiologi-doktorgrad
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid
 • Det forutsettes at søker behersker norsk (eventuelt annet skandinavisk språk) både skriftlig og muntlig
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk eller norsk (eventuelt annet skandinavisk språk)
 • Kandidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 532 200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Leder av ph.d.- programmet i sosiologi, professor Johans Tveit Sandvin. E-post: johans.t.sandvin@nord.no, telefon: +47 75 51 76 31
 • For administrative spørsmål: rådgiver Anneli Maria Watterud. E-post: anneli.m.watterud@nord.no, telefon +47 75 51 75 72

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuet og inntrykk av personlige egenskaper vil tillegges vekt i rangeringen. 

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.02.2024.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeidserfaring og eventuell undervisningserfaring, samt oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-post og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30200464

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS