LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi - kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse

Søknadsfrist: 01.11.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer her.

Interessert i stipendiatstilling i Bodø eller Levanger?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en stilling som stipendiat i sosiologi med fokus på kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse. Ansettelsesperioden er enten tre år uten pliktarbeid, eller fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosiologi og til faggruppen Ledelse og innovasjon.

Faggruppen Ledelse og innovasjon har et aktivt forskningsmiljø innen organisasjon og arbeid. Stipendiatstillingen kan ses i relasjon til fakultetets master i kunnskapsledelse ved studiested Levanger, der et doktorgradsprosjekt relatert til kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse vil styrke både forskning og utdanning i fagmiljøet. Søkere inviteres til å skrive prosjektskisser som tematiserer kunnskapsarbeid og digitalisering med utgangspunkt i den norske modellen.

Noen relevante tema er:

 • Kunnskapsorganisasjoners praktisering av den norske modellen
 • Den norske modellens virkemåte i samspill med økt digitalisering
 • Betydningen av økt digitalisering for ledelse i kunnskapsorganisasjoner
 • Ledelse av kunnskapsutviklingsprosesser

Søkere som er interessert i en 4-årig stilling, som inkluderer pliktarbeid, som for eksempel kan være undervisning på faggruppens studieprogrammer, ønskes særlig velkommen. Eventuell avtale om 4-årig stilling gjøres etter søkerens ønsker og fakultetets behov.

Stillingen kan ha kontorsted i Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram. For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider.

En beskrivelse av ph.d.-prosjektet skal følge som vedlegg (se under). Prosjektbeskrivelsen kan skrives på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk. Endelig prosjektskisse skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Søkere som ønsker 4-årig stilling med pliktarbeid må beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Ønske om 4-årig stilling vil telle positivt.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, LR 20, ltr. 54, NOK 491.200. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men hvor fakultetet ikke kan tilby tilfredsstillende veiledning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.11.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-postadresse og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30073026

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS