Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i sosiologi - 4 stillinger

Søknadsfrist: 13.09.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du interessert i hvordan samfunnet endrer seg?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig fire midlertidige stillinger som stipendiat. De som ansettes må kunne bli opptatt på fakultetets ph.d.-utdanning i sosiologi. Søkerne må knytte prosjektet sitt til en av de fire faggruppene ved fakultetet.

I denne utlysningen inviterer vi til studier av yrkesroller og yrkespraksis i et sosiologisk perspektiv. Samfunnet er i stadig endring, og dette skaper behov og markeder for nye yrkesroller. Samtidig er tradisjonelle yrkesroller under press for tilpasning og endring. Forskning om slike endringer kan handle om hvordan ny teknologi skaper nye muligheter, men også nye risikoer, og hvordan politiske og ideologiske diskurser og prosesser (lokale og globale) påvirker yrkesfelt og -praksiser. Aktuelle prosjekter kan handle om hva som er driverne bak endringer i eller nyskaping av yrkesroller, hvordan yrkesroller institusjonaliseres og formes, eller hvordan nye eller endrede yrkesroller former konkrete handlingsfelt. Vi er også interessert i hvilken rolle aktører som staten, markedet, brukere eller yrkesgruppene selv (f.eks. profesjonalisering) spiller i disse prosessene. Andre spørsmål kan være hvordan endring eller forming av yrkesroller er knyttet til yrkesutøvernes identitet og karrierer, eller til spenninger mellom ulike verdier eller kunnskapsformer.

For alle stillingene er ansettelsesperioden tre år, uten arbeidsplikt.

Stillingene kan ha kontorsted Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingene.

Kvalifikasjonskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til Ph.D. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: www.nord.no/no/studier/sosiologi-phd

 • En beskrivelse av ph.d.-prosjektet skal følge som vedlegg (se under). Endelig prosjektskisse skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel om søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • Dekan Hanne Thommesen, telefon +47 48 27 10 59, e-post [email protected]
 • Fagleder for Ph.D. sosiologi, professor Johans Tveit Sandvin, telefon +47 75 51 76 31, e-post [email protected]
 • For spørsmål om studieløpet: rådgiver Anneli Maria Watterud , telefon +47 75 51 75 72, e-post [email protected]

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komité for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men hvor fakultetet ikke kan tilby tilfredsstillende veiledning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 13.09.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Oppgi i søknadsbrevet hvilken faggruppe ved fakultetet du ønsker å knytte prosjektet ditt til.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30071979

Søk på stillingen

fnokode:1234