LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på språk, relasjoner og handlinger

Søknadsfrist: 28.08.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Bodø/ Levanger er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på språk, relasjoner og handlinger fra 1. januar 2023.

Ph.d. i profesjonsvitenskap setter profesjonsutøvelsen og praksisfeltet i sentrum og skal bidra til innovative prosesser i profesjoner. Programmet vektlegger profesjonsvitenskap innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst og omhandler fokusområdene språk, relasjoner og handlinger. Disse er sentrale innenfor profesjonsutøvelse og utgjør en viktig ramme som det vitenskapelige grunnlaget for studieprogrammet.

Profesjonsvitenskap er en empirisk vitenskap og forstås som et fler- og tverrfaglig kunnskapsområde som inkluderer bidrag fra flere ulike disipliner og vitenskapsområder. Programmet er bredt sammensatt og rommer praksisnær forskning på profesjonsutvikling, danning i profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsutøvernes samhandling med relevante aktører og deres opplevelse av denne.

Stillingen er knyttet til det nyopprettede Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Stipendiaten vil inngå i et prosjekt i senteret som undersøker utvikling av språk, lesing og matematikk hos norske samisktalende barn. Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitet i Agder og Nord universitetet. Hovedformålet til senteret er å utvikle kvaliteten på forskning om spesialpedagogikk og inkludering og å formidle forskning av høy kvalitet til praksisfeltet, brukerorganisasjoner, beslutningstakere og allmenheten.

Stillingen er en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevant faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider, som har relevans for prosjektet Sped Aims. Personlige egenskaper og samarbeidsevner samt relevant praksis vil også bli tillagt vekt i totalvurderingen av kvalifiserte søkere.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid

Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid eller fire år, med 25 % pliktarbeid. Stillingen kan ha kontorsted Bodø/ Levanger avhengig av hvem som ansettes .

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Det er residensplikt i stillingen.

Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap.

Det er residensplikt i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. i studier av profesjonsvitenskap er oppfylt.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram. Se opptakskrav: Ph.d. i profesjonsvitenskap
 • Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i fagmiljøet, og den aktuelle forskningsgruppen.
 • Det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre eller flere kortere utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • Det er en forutsetning at den som ansettes behersker samisk.
 • Det vil bli tillagt vekt og være en fordel at den som ansettes har kunnskaper om enten matematikkvansker, sosiale/emosjonelle vansker, utviklingsmessige språkforstyrrelser eller dysleksi.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk, norsk, svensk eller dansk språk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring fra arbeid med samisktalende barn eller tospråklige barn.
 • Praktisk erfaring fra spesialpedagogisk eller pedagogisk arbeid skole barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste eller lignende.
 • Praktisk eller teoretisk arbeid med tiltak rettet mot kommunikasjon, språk, lesing og skriving.
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med kvantitative metoder
 • Kartleggingskompetanse innenfor kommunikasjon, språk-, lese- og/eller skriveferdigheter
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Evne til å samarbeide
 • Analytiske evner
 • Skriftlig formidlingsevne
 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring
 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- . For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 28.08.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30144802

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS