LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i innovasjon / entreprenørskap

Søknadsfrist: 27.02.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.


I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgendagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og
regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Handelshøgskolen har fra august ledig 1 - 2 midlertidige stillinger som stipendiat knyttet til faggruppen for innovasjon og entreprenørskap, et ambisiøst og bredt nasjonalt og internasjonalt undervisnings- og forskningsmiljø. Kontorsted kan være Bodø, Mo i Rana eller Steinkjer.

Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning og kvalifisere for videre karriere for eksempel innenfor forskning og undervisning, utredning og analyse, som gründer eller leder av innovasjonsprosjekt i privat og offentlig sektor.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Det oppfordres til forskningsopphold ved utenlandske universitet. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere. Alle doktorgradsstudenter får oppnevnt en hovedveileder ved fakultetet, samt 1-2 medveiledere. Avhandlingen skrives på engelsk.

Vi anbefaler at du tar kontakt med fagmiljøet for å drøfte prosjektideen før du søker. Ditt forskningsprosjekt kan ta utgangspunkt i ulike kontekster; oppstarts- og etablerte bedrifter samt offentlige organisasjoner. Det er ønskelig at ditt forskningsprosjekt er innenfor et eller flere av faggruppens sentrale forskningsområder:

 • Gründerbedrifter
 • Nye forretningsmodeller og digitalisering
 • Entreprenørielle økosystem, regional utvikling og ruralt entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap for bærekraft og sirkulær økonomi
 • Åpen innovasjon og kollektivt entreprenørskap
 • Entreprenørskapsutdanning, entreprenørielle ferdigheter og tankesett

Du ansettes for 4 år, hvorav 25 % av stillingen brukes til nærmere definerte arbeidsoppgaver ved Handelshøgskolen. Eksempler på oppgaver kan være undervisning/veiledning, planlegging og gjennomføring av interne og/eller eksterne seminar mv. Innen to måneder etter ansettelse utarbeider du endelig prosjektbeskrivelse som del av det formelle opptak til ph.d. studiet i bedriftsøkonomi, les mer om dette på våre nettsider.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført en femårig universitetsutdanning (300 studiepoeng) inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave som avsluttende vitenskapelig arbeid. Minst 90 studiepoeng må være innenfor et fagområde som er relevant for doktorgradsprosjektet. Kandidater som fullfører våren 2023 oppfordres til å søke.
 • Gode karakterer fra mastergraden (normalt karakter B eller bedre både som gjennomsnitt og på masteroppgaven)
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode kunnskaper i norsk (evt. annet skandinavisk språk) vil være en fordel. Dersom norsk språk anses som nødvendig for å gjennomføre det skisserte prosjektet, vil gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk være et krav
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap

Krav til ferdigheter i engelsk

Gode kunnskaper i engelsk er et krav for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom en av følgende eksamener/tester:

 • Engelsk i norsk videregående skole (minst 140 timer)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med resultat 580 eller bedre på skriftlig test, alternativt 90 på online test (alle enkeltresultat må være 20 eller bedre). Nord Universitet sin TOEFL kode er 1648
 • IELTS Academic (International English Language Testing System) med resultat 6,5 eller bedre
 • University of Cambridge First Certificate in English eller Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English.

Du oppfyller også språkkravet om du:

 • Er unntatt kravet iht oversikten i GSU listen
 • Har fullført minst ett års universitetsstudium i USA, Canada, Irland, UK, Australia eller New Zealand
 • Har fullført bachelor- og/eller mastergrad og du kan dokumentere at engelsk var undervisningsspråk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans for Handelshøgskolen
 • Masteroppgaven og faglig fordypning i masterstudiet
 • Karakterer og språkkunnskaper
 • Din motivasjon for stillingen
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid teller positivt
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, pt. NOK 501.200. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faglige spørsmål: faggruppeleder/førsteamanuensis Thomas Lauvås, thomas.a.lauvas@nord.no, tlf. +47 75 12 97 06
 • Administrative spørsmål: Kontorsjef Ellen Abelgård, ellen.abelgard@nord.no, tlf. +47 75 51 76 68

Søknadsprosessen

Det gjøres en administrativ sortering av søkerne iht. kvalifikasjonskravene, deretter vurderes søkerne av en sakkyndig komité. Mangelfulle søknader vil ikke bli vurdert. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og eventuelt andre prøver.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 26.02.2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Masteroppgaven din (evt. utkast om du fullfører oppgaven vår 2023) eller annet relevant forskningsarbeid
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og en foreløpig fremdriftsplan, se beskrivelse av tema i avsnittet "Om stillingen".
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester. Original versjon må fremlegges på forespørsel
 • Internasjonale søkere må dokumentere språkkunnskaper, se eget punkt
 • Diploma supplement eller tilsvarende og en offisiell konverteringsskala for karakterer på annen skala enn A-F
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (en av disse bør være hovedveilederen fra masteroppgaven)

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket.

Kun dokumentasjon som er lastet opp som vedlegg til den elektroniske søknaden innen fristen vil bli vurdert.

Refnr. 30090252

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS