LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist: 01.02.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i å studere hjerte- og karsykdom hos kvinner?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen helsevitenskap med fokus på befolkningsundersøkelser av hjerte- og karsykdom hos kvinner. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stipendiaten vil være en del av et forskningssamarbeid mellom Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU som benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT-undersøkelsen). Prosjektet skal studere kvinners hjerte- og karfysiologi og sykdomsutvikling over 30 år.

Prosjektet innebærer bruk av kvantitative forskningsmetoder med fokus på epidemiologi og befolkningsundersøkelser.

Stipendiaten må søke opptak ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sitt ph.d. program i profesjonsvitenskap ved Nord universitet. Veiledere i prosjektet er professor Trine Karlsen (Nord), førsteamanuensis Lars Berton Elnan Garnvik (Nord) og førsteamanuensis Håvard Dalen (NTNU).

Stillingen har kontorsted ved campus Bodø eller Levanger, og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller annen relevant utdanning på mastergradsnivå i et helsevitenskapelig fagområde
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. - programmet ved FSH/FLU er oppfylt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk, gjerne også norsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring med forskning (publisering, metodekunnskap) innen fagområdet
 • Relevant faglig bakgrunn
 • Motivasjon for å søke stillingen, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid
 • Det er ønskelig med kunnskap innen kvalitativ forskningsmetodikk med fokus på epidemiologi og befolkningsundersøkelser
 • Det er ønskelig med kunnskap om forskning innen humanfysiologi og hjerte- og karhelse
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Evne til å samarbeide med andre
 • Motivasjon for utenlandsopphold (3-12 mnd.) med eller uten familie
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491.200. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen og prosjektet, ta kontakt med:

For nærmere opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected] tlf: +47 74 11 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad

Søknadsfrist 01.02.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med utførlig beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring, vedlegg masteroppgave, ev. vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS