LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i entreprenørskap og forretningsutvikling

Søknadsfrist: 04.11.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling med kontorsted Bodø. Stillingen er knyttet til faggruppen for innovasjon og entreprenørskap - et ambisiøst og bredt nasjonalt og internasjonalt undervisnings- og forskningsmiljø.

Kandidatens forskningsprosjekt skal være rettet mot forskningsfeltet "etablering og utvikling av start-ups/gründerbedrifter". Videre er det ønskelig at kandidaten posisjonerer sitt forskningsprosjekt innenfor et eller flere av faggruppens sentrale tema: gründerteam, studentbedrifter og entreprenørskapsutdanning, nye bærekraftige virksomheter, og teknologibaserte oppstartsbedrifter. Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap er et av tre tematiske områder ved Nord universitet og det er ønskelig at forskningsprosjektet bidrar innen dette tematiske området.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Det vil aktivt tilrettelegges for et forskningsopphold ved et utenlandsk universitet blant annet gjennom gode finansieringsordninger. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere. Alle doktorgradsstudenter får oppnevnt en hovedveileder ved fakultetet, samt 1-2 medveiledere gjerne en anerkjent utenlandsk professor.

Innen to måneder etter ansettelse som stipendiat utarbeider du, i samarbeid med veileder, endelig prosjektbeskrivelse sammen med søknad om opptak til ph.d. studiet.

Du ansettes for 4 år, hvorav 25 % av stillingen brukes til nærmere definerte arbeidsoppgaver ved Handelshøgskolen. Eksempler på oppgaver kan være undervisning/veiledning, planlegging og gjennomføring av interne og/eller eksterne seminar mv.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført en femårig universitetsutdanning (300 studiepoeng) inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave som avsluttende vitenskapelig arbeid. Minst 90 studiepoeng må være innenfor et fagområde som er relevant for doktorgradsprosjektet
 • Gode karakterer fra mastergraden (normalt karakter B som gjennomsnitt og minimum B på masteroppgaven).
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram, alle krav knyttet til opptak i p.hd. - programmet ved HHN må derfor kunne dokumenteres
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig. Det kan stilles krav om tilfredsstillende resultater på språktest (TOEFL eller IELTS) for å bli tatt opp, nærmere informasjon om språkkrav. Avhandlingen må skrives på engelsk.
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans for Handelshøgskolen
 • Masteroppgaven og tema og perspektiver fra søkerens masterstudie
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Gode kunnskaper i norsk (evt annet skandinavisk språk) vil være en fordel
 • Personlig egnethet og karakterer

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491.200. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 04.11.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Masteroppgaven din
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og en foreløpig fremdriftsplan, se beskrivelse av tema i avsnittet "Om stillingen". Vi anbefaler at du tar kontakt med faggruppeleder Karin Wigger for å diskutere tema og som deretter kan sette deg i kontakt med aktuelle fagpersoner for videre utvikling av prosjektbeskrivelse.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester. Original versjon må fremlegges på forespørsel.
 • Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen, må dokumenteres.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (en av disse bør være hovedveilederen fra masteroppgaven). Angi din relasjon til personen, e-post og telefonnummer.
 • Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved offisiell dokumentasjon som viser hvilke karakterar på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå og kriteriene som ligger til grunn for denne vurderingen. Dersom originalvitnemålet, karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen eller vitenkapelige arbeid ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk må en sertifisert oversettelse legges ved. Det er en fordel om de i tillegg kan legge ved NOKUT sin generelle godkjenning av at utdanningen tilsvarer norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell godkjenning av høyere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30072481

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS