LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i bærekraftig samfunnsutvikling (inntil 5 stillinger)

Søknadsfrist: 31.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr ph.d. utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du interssert i forskning innen bærekraftig samfunnsutvikling?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig inntil 5 stillinger som stipendiat innen bærekraftig samfunnsutvikling. Stipendiatstillingene er enten 3-årig uten arbeidsplikt eller 4-årig med 25 % plikt arbeid. Stillingene er knyttet til Ph.d.-programmet i sosiologi.

I denne utlysningen inviterer vi søkere til å skrive prosjektskisser som tematiserer bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraft er et begrep som i dag benyttes i ulike kontekster, og knyttes gjerne til FNs bærekraftsmål. Noen relevante tema er:

 • Klima og miljø
 • Sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig samfunnsutvikling
 • Innovasjon og teknologi
 • Bærekraftig utvikling i nordområdene

Bærekraft er et politisk og verdiladet begrep som vanskelig lar seg studere direkte. Søkere må definere et tydelig (teoretisk eller empirisk) objekt for studien, innenfor et relevant tema, og vise hvordan bærekraft kan gjøres relevant for studien. Eksempler kan være studier som undersøker hvordan dimensjoner av bærekraft søkes realisert innenfor bestemte organisasjoner eller bransjer; kritiske studier av ‘diskurser’ om bærekraft, eller hvordan realisering av ulike bærekraftsmål kan påvirke hverandre. Det er viktig å tenke gjennom hvordan studien kan danne grunnlag for en doktoravhandling i sosiologi.

Stillingene har kontorsted i Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingene.

Kvalifikasjonskrav

 • For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad.
 • Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse.
 • Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre.
 • Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.
 • Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider.
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradstudiet ikke foreligger innen denne fristen, eller dersom ved andre forhold som fremgår av ph.d.-forskriften.
 • Studien vil også omhandle norske forhold, og av hensyn til tilgang data, vil det være en fordel at den som tilsettes behersker norsk eller annet skadinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk, norsk, svensk eller dansk språk.
 • Kadidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 501 200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, og som ikke tilfredstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper, eller hvor fakultetet ikke kan tilby tilfredsstillende veiledning

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.03.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning inkl. oversikt over emner i utdanningene, samt relevante attester.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Søkere med mastergrad utenfor EU/EØS, Storbritannia må legge ved NOKUT-godkjenning

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30072763

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS