Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat - Handelshøgskolen

Søknadsfrist: 16.08.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har ca 2500 studenter, 250 ansatte og 43 doktorgradsstudenter. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk. I tillegg har fakultetet ansvar for CHNL, senter for utvikling av logistikkløsninger i nordområdene og Nordområdesenteret, et forsknings- og kompetansesenter for bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner om nordområdespørsmål.


Les mer: www.nord.no/hhn

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Nord universitet er det ledige stillinger som doktorgradsstipendiat innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Stipendiatene vil ha kontorsted i Bodø. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling hvor målet er doktorgrad. Stipendiatene ansettes for en periode på tre år.

Doktorgradsprosjektet må være relatert til aktuelle forskningsområder innenfor tema som: nordområdekunnskap, markedsføring, ledelse, innovasjon, entreprenørskap, økonomistyring, regnskap, revisjon, finans, logistikk, transportøkonomi, sirkulær økonomi, opplevelsesøkonomi, prosjektledelse/temporære organisasjoner, beredskapsledelse, økologisk økonomi, informasjonssystemer og digitalisering.

Senest to måneder etter at du er ansatt som stipendiat må du søke opptak til doktorgradsstudiet. Prosjektbeskrivelsen du leverer ved søknaden om stipendiatstilling må da, i samråd med en veileder, videreutvikles til et "research proposal". Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram og følger krav til progresjon i arbeidet. Se gjerne også Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Om ønskelig kan det bli lagt til rette for opphold ved en utenlandsk institusjon i løpet av stipendiatperioden. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere og tilknyttes en forskningsgruppe. Alle doktorgradsstudenter får oppnevnt en hovedveileder ved fakultetet, samt en medveileder som ofte er ekstern. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • Fullført en femårig universitetsutdanning (300 studiepoeng) inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave som avsluttende vitenskapelig arbeid. Minst 90 studiepoeng må være innenfor et fagområde som er relevant for doktorgradsprosjektet.
 • Kandidater som avslutter masterstudiet vår/sommer 2020 oppfordres spesielt til å søke.
 • Gode karakterer fra mastergraden (normalt karakter B som gjennomsnitt og på masteroppgaven eller tilsvarende nivå for utenlandsk utdanning).
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig. Det kan stilles krav om tilfredsstillende resultater på språktest (TOEFL eller IELTS) for å bli tatt opp. Unntak gis for kandidater med mastergrad fra nordisk institusjon.
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap. Det kan stilles krav om tilfredsstillende resultater fra GMAT eller GRE for å bli tatt opp. Unntak gis for kandidater med mastergrad fra en nordisk institusjon.
 • Det er en fordel hvis kandidaten har gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk.

Se også phd reglement og informasjon om forskerutdanningen på våre hjemmesider.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet, gjennomførbarhet og relevans for Handelshøgskolen
 • Masteroppgaven
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Personlig egnethet og karakterer

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Faglige spørsmål, rettes til leder for faggruppene eller sentrene:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 16.08.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Masteroppgaven din (eventuelt en foreløpig versjon)
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming og fremdriftsplan
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester. Original versjon må fremlegges på forespørsel.
 • Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen, må dokumenteres.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (en av disse bør være hovedveilederen fra masteroppgaven). Angi din relasjon til personen, e-post og telefonnummer.

Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved offisiell dokumentasjon som viser hvilke karakterar på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå og kriteriene som ligger til grunn for denne vurderingen. Dersom originalvitnemålet, karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen eller vitenkapelige arbeid ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk må en sertifisert oversettelse legges ved. Det er en fordel om de i tillegg kan legge ved NOKUT sin generelle godkjenning av at utdanningen tilsvarer norsk mastergrad. Så www.nokut.no for mer informasjon om generell godkjenning av høyere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30090613

Søk på stillingen

fnokode:1234