LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Forskningsadministrativ seniorrådgiver - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Søknadsfrist: 03.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Er du opptatt av kompetanseutvikling og innovasjon i vårt faglige nedslagsfelt?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig én 100 % fast stilling som seniorrådgiver. Fakultet ønsker å satse på videreutvikling av tjenestetilbudet knyttet til eksternfinansiert forskning, og utlyser nå en fast 100% stilling som forskningsrådgiver, med EU og NFR finansiering som primært ansvarsområde. Fakultetet har en tydelig ambisjon om flere forskningsprosjekter og økt internasjonalt forskningssamarbeid, og rådgiverne vil spille en vesentlig rolle i arbeidet med å nå dette målet. FoU-teamet har en rådgivende og administrativ funksjon, og bistår våre forskere i søknadsfase, kontraktsforhandlinger og prosjektgjennomføring.

Fou-teamet tilhører enhet for økonomi. Det er viktig at kompetanse, ambisjoner og innstilling hos den enkelte muliggjør fleksibilitet i arbeidsfordeling og bistand på tvers av de ulike rollene i teamet. God forståelse for servicerollen overfor forskere og ledergruppe er avgjørende og god kunnskap og kjennskap til nasjonal og internasjonal forskningspolitikk, og evne til å se dette i sammenheng med utvikling av våre fagmiljø er viktig.

Arbeidssted: Levanger, Nesna eller Bodø, noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til kontorsjef økonomi.

Arbeidsoppgaver

Du skal bidra til økt forskningsaktivitet blant våre forskere gjennom:

 • Bistand til fakultetets fagmiljøer i å øke antall eksternfinansierte forsknings- og innovasjonsprosjekt, herunder koordinering og kvalitetssikring av søknader og søknadsprosesser, spesielt mot EUs rammeprogram for forskning
 • Oppsøkende virksomhet mot fagmiljøene for å stimulere søknadsaktiviteten
 • Tilrettelegging for internasjonalt forskningssamarbeid
 • Utvikling og effektivisering av prosesser innen forskningsadministrasjon
 • Aktiv deltakelse i fakultetets tverrfaglige nettverk og andre aktuelle fora ved NORD
 • Videreutvikle forskningsadministrative støttetjenester, herunder bidra til å utvikle og gjennomføre interne kompetansehevingstiltak og karriereplanlegging for forskere
 • Andre forskningsadministrative arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen
 • Den som ansettes vil jobbe i team, og dele på en rekke varierte oppgaver knyttet til forskningsadministrasjon. Stillingen krever et bredt samarbeid med ansatte på fakultetets fag- og forskningsgrupper og øvrige enheter i Nord

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring med forskningsadministrativt arbeid fra UH- eller instituttsektoren
 • Kjennskap til EUs virkemiddelapparat for forskningsfinansiering og nasjonal og internasjonal forskningspolitikk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller engelsk
 • Solid og dokumentert kjennskap til IKT-verktøy

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Relevant doktorgrad er ønskelig
 • Erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Gode analytiske evner og evne til å jobbe etter tidsfrister
 • Strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Innsikt i barnehage- og skolesektoren, kulturnæring og idretts-/folkehelsefeltet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 •  kode 1364 seniorrådgiver - NOK 615 700 - 720 100- ,- i året 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 03.12.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30199304

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS