LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor i sykepleie

Søknadsfrist: 03.10.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Har du kompetanse innen didaktikk og studentaktive læringsformer?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig fast 100 % stilling som professor i sykepleie med kompetanse innen didaktikk og studentaktive læringsformer. Fakultetet satser på simulering, ferdighetstrening og andre studentaktive læringsformer. Søker med kompetanse innenfor simulering og didaktikk vil bli foretrukket, samt søkere som kan vise til arbeid med nytenkende og innovative pedagogiske læringsformer.

Stillingen inngår i et tverrfaglig miljø ved fakultetet og det forventes at den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Stillingen vil ha tilknytning til fagmiljøet på Bachelorprogrammet i sykepleie, og særlig til fakultetets nett- og samlingsbaserte sykepleieutdanning som organiseres fra Stokmarknes.

Den som ansettes må påberegne undervisning og veiledning av studenter på alle tre utdanningsnivå. Videre må den som ansettes ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på et av fakultetets studiesteder, fortrinnsvis Stokmarknes. Fagmiljøet innen sykepleie er ved Nord universitet fordelt på flere studiesteder og samarbeid mellom ansatte på tvers av geografisk plassering er sentralt. Stillingen kan derfor innebære arbeidsoppgaver ved flere av fakultetets studiesteder.

Dersom det på grunn av manglende søkertilgang ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert professor, kan det ansettes i stilling som førsteamanuensis. Vedkommende bør ha ambisjoner om professorkvalifisering.

Arbeidsoppgaver

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleie med fokus på didaktikk og studentaktive læringsformer
 • Initiere, lede og delta i utarbeidelsen av søknader om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Delta aktivt i en forskningsgruppe
 • Undervisning og veiledning av studenter
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets utdanningsportefølje og forskningsaktivitet
 • Studentresponser og sensureringsarbeid
 • Emneansvar
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider

Ansettelse som førsteamanuensis:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse. Se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge stillingskodene:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk. Søkere som ikke behersker språkkravet må tilegne seg nødvendig språkkompetanse innen to år.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kompetanse innenfor sykepleie og didaktikk og studentaktive læringsformer
 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning i universitets- og høgskolesektoren
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, og 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist: 03.10.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30151274

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS