LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor to-årig midlertidig stilling til forskningsprosjektetet "ScanSchoolAbsence"

Søknadsfrist: 30.09.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst. 


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana. 


Les mer:www.fsv.no

Forskning innen skolefravær i forskningsprosjektet ScanSchoolAbsence

Om stillingen 

Nord universitet har ledig midlertidig to-årig 100 % stilling som postdoktor ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, studiested Bodø eller Levanger. Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, samt å styrke fakultetets forskningsarbeid.

Post.doc-stillingen er knyttet til prosjektet School absence in Norwegian primary schools – institutional understandings and responses (ScanSchoolAbsence), finansiert av Norges Forskningsråd for perioden 2021-2026. Den som ansettes forventes å utvikle et forskningsarbeid som reflekterer prosjektets hovedtemaer, og datamateriale vil også være tilgjengelig for bruk i prosjektet.

Fagområdet velferdsforskning med særlig vekt på barn, unge og utenforskap, er et satsningsområde for fakultetet, og post.doktor stillingen vil ha sin tilhørighet i forskningsgruppen Oppvekst og Utenforskap. Den som tilsettes forventes å ta aktivt del i det faglige miljøet ved Nord universitet.

Stillingen er tilknyttet Faggruppen Velferd og Sosiale relasjoner og har kontorsted enten ved campus Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingen.

Informasjon om prosjektet ScanSchoolAbsence 

Om prosjektet:

Fokuset i prosjektet School Absence er på hvordan saker med langvarig og problematisk elevfravær forstås og håndteres i grunnskolen. Siden det ikke er utformet nasjonale regler og retningslinjer for grunnskolen i hvordan de skal håndtere skolefravær, kan det være stor variasjon i rutiner og forståelsesmåter i ulike skoler og kommuner. Dette vil vi prøve å fange opp. Pandemi-erfaringene fra 2020 og 2021, med nedstenging av skoler og begrenset fysisk tilstedeværelse, kan også ha bidratt til å endre både perspektiver og praksis når det gjelder nærvær og fravær blant elever i skolen. Prosjektets dataproduksjon inkluderer bruk av både spørreskjema, intervjuer og observasjon, og gir dermed grunnlag for både oversiktsbilder og dybdekunnskap. Fullstendig prosjektbeskrivelse for forskningsprosjektet kan fås ved å kontakte prosjektleder Ingrid Fylling, epost: ingrid.fylling@nord.no.

Vi inviterer søkere til å levere en liten prosjektskisse med relevans for forskningsprosjektet. Skissen kan ta utgangspunkt i å gjøre bruk av prosjektets allerede innsamlede datamaterialer, eller skissere et eget empirisk fokus. Teoretisk anlagte prosjekter er også velkomne.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen samfunnsvitenskap eller utdanningsvitenskap. Avhandlingen må være godkjent av komité når det innkalles til intervju.
 • Relevante publiserte fagfellevurderte publikasjoner
 • Beherske norsk eller skandinavisk språk på et høyt nivå 
 • Gode kommunikasjons- og organisasjonsferdigheter
 • Gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig (C1 nivå)
 • Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Det forutsettes at den som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendte skriftlige arbeider
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Språkkunnskap av relevans for prosjektet vil bli vektlagt i vurderingen

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon:

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprossen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper. 

Søknad:

Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 30.09.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • En prosjektskisse utenfor EU/EØS og Storbritannia må legge ved NOKUT-godkjenning av utdanningen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Referanse: 30071640

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS