LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor to-årig midlertidig stilling til forskningsprosjektetet "FLYWELL"

Søknadsfrist: 15.10.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst. 


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana. 


Les mer: www.fsv.no

Hvordan redusere flyreiser og samtidig oprettholde høy livskvalitet?

Om stillingen 

Er du interessert i å analysere medieomtale og diskurser rundt flyreiser i Norge i de siste tretti år? Er du interessert i temaer knyttet til klimavennlig reiser eller livskvalitet? Vil du samarbeide tverrfaglig i et internasjonalt forskningsprosjekt?

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø er det ledig en midlertidig 100 % stilling som postdoktor for en periode på to år i vårt nye forskningsprosjekt om flyreiser og livskvalitet i Norge "FLYWELL".

Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd med støtte fra Nord Universitet.

Formålet med stillingen er å støtte og styrke forskning knyttet til FLYWELL, spesielt å gjennomføre en analyse av flyreisediskurser i Norge. Som postdoktor vil du inngå i Faggruppa for Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS), en av faggruppene ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Nord universitet.

Stillingen har kontorsted i Bodø, men kontorsted ved CICERO i Oslo kan også vurderes i perioder. Det må uansett påregnes noe reiseaktivitet mellom disse to stedene. Fakultetet praktiserer residensplikt.

Informasjon om prosjektet FLYWELL og arbeidsoppgaver

Om prosjektet:

Målet med FLYWELL er å engasjere individer og organisasjoner i Norge til å redusere miljøbelastningen av fly-intensive hverdagspraksiser. Flyreiser er for mange knyttet til livskvalitet og glede. Når vi flyr på grunn av arbeid, idrett, fritid eller familie opplever vi ofte tilhørighet, god fysisk helse, autonomi og/eller frihet, alt identifisert som menneskelige eller grunnleggende behov i forskningslitteraturen om livskvalitet. Samtidig står flytransport bak 3-4 % av de globale CO2-utslippene og representerer halvparten av transportsektorens totale klimapåvirkning i Norge. Hvis luftfartssektoren går tilbake til vanlig drift etter COVID-19-pandemien og uten effektive klimatiltak, tilsier prognoser at flyreiser kan representere 22 % av totale CO2-utslipp innen 2050. Mengden flyreiser må derfor ned hvis vi skal få til en rask og stor reduksjon av CO2-utslippene i tråd med Parisavtalen.

I FLYWELL skal vi forske på hvordan man kan fly mindre og samtidig opprettholde høy livskvalitet. I dette tverrfaglige prosjektet kombinerer vi sosiale praksisperspektiver fra sosiologi og vitenskaps- og teknologistudier (STS) med forskning på livskvalitet og lykke fra økonomi, psykologi og utviklingsstudier, samt livssyklusvurderinger fra miljøvitenskap. 

Den som ansettes vil være en viktig del av arbeidspakkene 1 og 5 rettet mot å forstå flyintensiv praksis i Norge. Forskingsspørsmål post-doktoren skal bidra til å svare er: Hvordan ser diskursene rundt flyreiser knyttet til jobb, familie og fritid ut i dagens Norge? Den som tilsettes vil jobbe tett med Tanja Ellingsen, ved Nord Universitet og Mònica Guillen-Royo på CICERO. Kontakt en av disse for mer utfyllende prosjektbeskrivelse.

Arbeidsoppgaver:

Som postdoktor vil primæroppgaven være datainnsamling, analyse og skriving av vitenskapelige arbeider (til publisering), forskningsadministrative oppgaver må påregnes. Kandidaten må drive aktiv forskningsformidling og forøvrig bidra for gjennomføring av prosjektet.

Stillingens arbeidsoppgaver inkluderer å:

 • Studere reiserelaterte diskurser knyttet til arbeid, fritid og familiepraksis i Norge og hvordan de har utviklet seg fra å fokusere på aspirasjonsluksus til å understreke hypermobilitet og grunnleggende behov.
 • Anvende tekstanalyse teknikker for å utføre empirisk arbeid ved brukt at et utvalg av norske skriftlig media: fra aviser til nettsider og liknende
 • Samarbeide med forskere fra Nord Universitet og CICERO i å gjennomføre intervjuer og andre kvalitative tekniker for å samle data om fly-intensive praksiser.
 • Støtte masterstudenter og assistenter i prosjektet
 • Drive kreativ formidling av prosjektets funn
 • Publisere forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrifter
 • Støtte prosjektleder med prosjektledelsesoppgaver (f.eks. organisere prosjektmøter, formidle i media)

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad i sosiologi, media og kommunikasjon, statsvitenskap, geografi, miljøvitenskap eller relaterte disipliner
 • Relevante publiserte fagfellevurderte publikasjoner
 • Beherske norsk eller skandinavisk språk på et høyt nivå gitt at det er den norske diskursen rundt flyreiser som skal studeres
 • Gode kommunikasjons- og organisasjonsferdigheter
 • Gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig (C1 nivå)
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team
 • Du må kunne gjennomføre feltarbeid i Bodø og i Oslo
 •  Det er ønskelig med erfaring fra bruk av tekstanalyse som er egnet til å studere endringer i hvordan media og samfunnet omtaler flyreiser
 • Det forutsettes at den som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendte skriftlige arbeider
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon:

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprossen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper. 

Søknad:

Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.10.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • En prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet max 3 sider må legges ved søknaden (inkl referanseliste) skal vedlegges søknaden. Prosjektplanen kan motiveres av spørsmålet: Hvordan ser diskursene rundt flyreiser knyttet til jobb, familie og fritid ut i dagens Norge? Prosjektplanen skal inneholde en beskrivelse av forskningsidé, den foretrukket metodologisk tilnærmingen til tekstanalyse og plan for fremdrift for de ulike delene av forskningsarbeidet.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Søkere med doktorgrad utenfor EU/EØS og Storbritannia må legge ved NOKUT-godkjenning av utdanningen, Utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no)

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Referanse: 30071896

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS