LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen veterinær farmakologi

Søknadsfrist: 17.05.2021

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Er du interessert i å finne ny kunnskap om en viktig og godt beskrevet reseptor?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag er det ledig stipendiatstilling innen veterinær farmakologi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Stillingen er knyttet til et Forskningsrådsfinansiert prosjekt. Oppgavene vil være sammensatte, i skjæringspunktene mellom farmakologi, fysiologi, parasittologi og molekylærbiologi. Stipendiaten skal jobbe med reseptorer for transmitteren acetylkolin, såkalte nikotinreseptorer, i en artropode.

Reseptoren er sammensatt av fem subenheter. Prosjektet vil omfatte identifisering av genene som koder for disse subenhetene og klone disse inn i froskeegg, en mye brukt modell til elektrofysiologiske undersøkelser. Deretter skal stipendiaten teste hvordan ulike legemidler og modellsubstanser virker på den komplette reseptoren.

Arbeidsoppgaver

 • Fokus vil for alle arbeidsoppgavene være på den ligand-aktiverte ionekanalen kalt nikotinerg acetylkolinreseptor (nAChR) i lakselus (Lepeophtheirus salmonis).
 • Ved hjelp av bioinformatiske verktøy og molekylærbiologiske metoder skal stipendiaten identifisere og karakterisere gener og genuttrykk for nAChR subenheter.
 • De tredimensjonale strukturene for subenhetene skal bestemmes in silico.
 • Støkiometrien (dvs sammensetningen av de ulike subenhetene til en funksjonell reseptor) skal bestemmes for ulike varianter av nAChR. Dette skal gjøres ved å se på samtidig genuttrykk av de de ulike subenhetene i froskeegg, og videre teste funksjonaliteten med ulik sammensetning.
 • Farmakologiske egenskaper ved de karakteriserte nACh-reseptorene skal bestemmes med modellsubstanser samt legemidler som kan være aktuelle i bekjempelsen av lakselus i oppdrettsnæringen, ved hjelp av froskeegg-modellen.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier: «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant mastergrad eller tilsvarende (molekylærbiologi, veterinærmedisin m.m.).
 • God generell erfaring med molekylærbiologisk arbeid.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med cellekulturarbeid.
 • Erfaring med elektrofysiologiske teknikker.
 • Erfaring med bioinformatikk og programmering.

Personlige egenskaper

Du må:

 • kunne arbeide selvstendig og i team
 • ha god kommunikasjons- og formidlingsevne
 • ha en sterk faglig motivasjon
 • være fleksibel
 • ha god teknisk forståelse

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54 - 62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 482.200, -)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 17.05.2021

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 21/01571 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Skannet utgave av originale vitnemål, karakterutskrifter og Diploma Supplement (hvis det finnes), for all fullført utdanning på bachelor- og mastergradsnivå som skal legges til grunn for opptak. Det er to unntak: Utdanningsdokumenter som ligger i Vitnemålsportalen (https://www.vitnemalsportalen.no/) kan sendes direkte derfra til fakultetet. Du trenger ikke å legge ved/sende dokumentasjon for utdanning som er avlagt ved NMBU.
 • CV og ev. liste over vitenskapelige arbeider
 • Offisiell beskrivelse av karaktersystemet fra utenlandsk institusjon hvor utdanning er avlagt (hvis aktuelt).
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper (jf. NMBUs ph.d.-forskrift § 5-2).

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS