LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen reproduksjonsepidemiologi og genetikk hos hest

Søknadsfrist: 30.05.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Er du interessert i sammenhengen mellom bærekraftig avl og reproduktiv helse hos hest?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, er det ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen temaet reproduksjon hos hest. Stillingen er 3-årig.

Stillingen er tilknyttet prosjektet «FeNomen: Fertility in national Norwegian Horse breeds». “FeNomen” og er et samarbeidsprosjekt mellom Veterinærhøgskolen og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, samt de tre sentrene for særnorske hesteraser (Norsk hestesenter, Norsk fjordhestsenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest).

Alle de tre særnorske hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest er definert som utryddingstruede husdyrraser. De har utfordringer knyttet til synkende populasjonsstørrelse og tap av genetisk variasjon. 

Hovedmålet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap som bedrer reproduktiv helse og bidrar til bærekraftig avl av sunne og funksjonsdyktige hester av særnorsk rase. Faktorer som påvirker fruktbarheten hos de særnorske hesterasene skal kartlegges gjennom å kombinere registerdata med genomisk informasjon.

Du får jobbe bredt og brukt mange sider av deg selv, samtidig som du blir del av et miljø med mange engasjerte kolleger. Den som ansettes må regne med ett opphold hos utenlandsk samarbeidspartner.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge effekten av ulike faktorer som påvirker føllingsraten hos de særnorske rasene.
 • Identifisere recessive letale genvarianter i fjordhestpopulasjonen.
 • Utvikle en simuleringsmodell på populasjonsnivå som predikerer effekten av avlsmessige tiltak (scenarioer) på fruktbarhet og populasjonsutvikling.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-programmet i veterinærvitenskap ved NMBU. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning (DVM/cand.med.vet.) eller relevant mastergrad.
 • Kandidater som fullfører sin utdannelse i løpet av våren 2024 kan også søke, men kan ikke tiltre stillingen før studiet er bestått.
 • Dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere utdanning.
 • God kompetanse i engelsk og et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Motivasjon for forskning og dette prosjektet i særdeleshet.
 • Erfaring med kvantitative metoder og med statistiske analyseverktøy.
 • Kjennskap til bioinformatiske metoder.
 • Erfaring med analyse av genomiske data.

Personlige egenskaper som kreves i stillingen:

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode evner til å prioritere, anvende, reflektere og syntetisere kunnskap.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-60). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532.200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

NMBU er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 30.05.2024

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søknader som mangler dokumentasjon som beskrevet i listen over kan bli ekskludert fra den videre prosessen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS