LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen molekylær mikrobiologi

Søknadsfrist: 10.07.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM her.

Vi søker deg som vil forske frem en ny måte å bekjempe streptokokker på.

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig stilling som stipendiat innen molekylær mikrobiologi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år. Stillingen kan forlenges til 4 år ved at stipendiaten utfører karrierefremmende arbeid ved fakultetet.

Streptokokker kan forårsake en rekke infeksjoner hos både mennesker og dyr, som i verste fall kan være livstruende. Streptokokkinfeksjoner behandles med antibiotika, men økende spredning av antibiotikaresistente isolater begrenser behandlingsalternativene man har til rådighet. En viktig årsak til at resistens spres raskt blant streptokokker, er at de kan stjele resistensgener fra hverandre. For å få til dette bruker streptokokker enzymer som ødelegger hverandres cellevegg, og på den måten får de tilgang på DNAet. Disse enzymene er svært effektive for å drepe streptokokker. I dette prosjektet skal man se på muligheten for å benytte slike enzymer for å både forhindre og å behandle hud- og vevsinfeksjoner forårsaket av streptokokker. Prosjektet har som mål å identifisere bredspektrede enzymer med høy aktivitet. Stipendiaten som ansettes skal screene enzymer fra en rekke streptokokkarter. Enzymene skal overuttrykkes og renses for å testes med hensyn på aktivitet og aktivitetsspektrum.

Stipendiaten vil studere hvilke faktorer som er viktig for at enzymene skal gjenkjenne og kutte celleveggen til streptokokker, hvordan det katalytiske domenet fungerer og enzymenes potensiale i antimikrobielle applikasjoner. Rasjonell design vil bli brukt for å designe enzymer med forbedret aktivitet.

Stipendiatstillingen er finansiert av NMBU. Kandidaten vil være en del av forskningsgruppen i Molekylær Mikrobiologi, som har flere pågående prosjekter innenfor cellebiologi, antibiotikaresistens og infeksjonsmekansimer hos patogene stafylokokker og streptokokker. Se også her.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil inkludere:

 • Genkloning, mutagenese og genomsekvensering.
 • Ekspresjon og rensing av rekombinante proteiner.
 • Genetisk modifisering av relevante streptokokker.
 • In vitro enzym-assays.
 • Analysere celleveggskomponenter ved hjelp av UHPLC og massespektrometri.
 • Museforsøk (opplæring vil bli gitt).
 • Mikroskopering: Fluorescensmikroskopi, konfokalmikroskopi og elektronmikroskopi.
 • Skrive publikasjoner.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves mastergrad på minimum 120 studiepoeng (ECTS) som er bygd på en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng (ECTS), eller cand.med.vet.-grad, eller integrert mastergrad på minimum 300 studiepoeng (ECTS). Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad i mikrobiologi, molekylærbiologi eller bioteknologi.
 • Bred erfaring med molekylærbiologiske og genetiske metoder.

Følgende kunnskaper er ønskelig:

 • Erfaring med dyrkning av bakterier.
 • Erfaring med fluorescensmikroskopi.
 • Genetisk modifisering av bakterier.
 • Erfaring med proteinrensing.

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Interesse og motivasjon for forskning
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper

Aktuelle kandidater som innkalles til intervju skal gi en kort presentasjon av sin mastergrad.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 501.200,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 10.07.2022.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master).( Diplom, karakterutskrift og diploma supplement som ikke er på norsk eller engelsk, må lastes opp på originalspråket. Det må også ligge ved en norsk/engelsk oversettelse.)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS