LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen eiendoms- og byutvikling

Søknadsfrist: 25.04.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker en person som er faglig nysgjerrig på nykunnskap om eiendoms- og byutvikling.

Om stillingen

Ved NMBU, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og juss er det ledig stipendiatstilling innen arbeidsområdet eiendoms- og byutvikling.

Stillingen vil bli knyttet til instituttets pågående forskning innen eiendomsutvikling, der vi ønsker å utvikle flere ulike perspektiver. Relevante eksempler kan være:

1. Forholdet mellom eiendomsutvikling, arkitektur og verdiskapning (sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft)

Forholdet mellom eiendomsutvikling, arkitektonisk kvalitet og verdiskapning (definert som sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft) som gir positiv samfunnsutvikling er komplekst. Området er i liten grad forsket på, og vi er åpne for svært ulike måter å konkretisere og undersøke denne problemstillingen på.

 • Mange norske små- og mellomstore byer i Norge opplever befolkningsnedgang eller stagnasjon, med potensielt negative effekter på lokalsamfunn. Under slike forhold kan eiendomsutvikling være krevende, men samtidig helt nødvendig.
 • I de siste 30 år er det oppført kulturhus og biblioteker i svært mange av Norges over 300 kommuner. Hva slags effekter disse eiendommene har er i liten grad seriøst kartlagt, analysert og forstått. Forskning på forholdet mellom kulturhus og lokal utvikling er derfor av stor interesse.
 • Over hele landet bygges det en stor andel boligprosjekter som i offentligheten får sterk offentlig kritikk for sine arkitektoniske kvaliteter. Hva er årsakene til og hva er løsningene på denne situasjonen? Og hvilke konsekvenser har lav arkitektoniske kvalitet for de tre bærekraftsdimensjonene?

Dette er tre eksempler på hva vi kan være ute etter, men vi understreker at vi også ønsker andre ideer.

2. Det grønne skiftet og arealutnyttelsen

Forståelse for hvordan regulering av arealutnyttelse kan påvirke, styre og omfordele økonomiske verdier - både for private utviklere og for offentlige myndigheter - står sentralt innen eiendomsutvikling i tidlig fase. Det grønne skiftet forutsetter en sterkere arealeffektivitet. Hvilke mekanismer kan bidra til å nå det målet?

3. Eiendomsutvikling og bærekraftig destinasjonsutvikling. Turisme med et naturvennlig ansikt?

Naturtapet øker når stadig flere nordmenn skal etablere seg i hyttemarkedet. I Norge er det 450 000 fritidsboliger, og det er planlagt for ytterligere 150 000, svært mange av dem i sårbare områder. Samtidig påfører også opplevelsesøkonomien hardere bruk av naturen. Vi etterspør forskning som åpner dørene for en utvikling der behovet for tilgang til urørt natur og fritidseiendommer ikke resulterer i naturtap og miljøødeleggelser. Vi er derfor åpne for et stort antall faglige innfallsvinkler, fra klassiske samfunnsfag og økonomifag, til forvaltningsmessige-, juridiske- og eiendomsteoretiske perspektiver.

4. 1. etasje – hva forteller den?

Ved vårt institutt er det skrevet flere masteroppgaver som tar for seg forholdet mellom aktiviteter og egenskaper ved 1. etasjer i norske byer, og de respektive byenes utvikling. Organisering av eierforhold, kulturforståelse, endring av varehandelens logistiske og økonomiske strukturer, samt større endringer i samfunnets makrostruktur spiller alle inn. Vi ønsker enda grundigere bidrag på dette feltet.

Vi søker primært kandidater som vil jobbe innenfor ett av de nevnte prioriterte områdene, men vil også vurdere velkvalifiserte søkere med andre temaer innenfor Institutt for eiendom og juss sine forskningsområder (åpent tema). Alle søknader må oppgi hvilken type tema de er interessert i.

Stillingen er en 3-årig åremålsstilling, med oppstart 1. september 2024.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen eiendoms- og byutvikling. Egenutviklet prosjektskisse vil være utgangspunkt for arbeidsoppgavene. Stillingen innebærer ikke undervisningsplikt.

En søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et Ph.D.-program. Denne stillingen gir opptak til PhD programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Ph.D.-programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen og en forskningsdel. Forskningsdelen vil utgjøre hoveddelen av arbeidet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til Ph.D.-programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning tilsvarende en femårig masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå innen relevant fagområde, f.eks. eiendomsutvikling, eiendomsfag, arealplanlegging, arkitektur, humaniora, økonomi, samfunnsvitenskap og rettsvitenskap.
 • Dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium, (GPA B eller bedre, masteroppgave B eller bedre)
 • Kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig i henhold til ph.d.-forskriften § 5-2 tredje ledd.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Gode analytiske ferdigheter og åpenhet for tverrfaglig forskning.
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk tilstrekkelig til å kunne kommunisere flytende faglig både skriftlig og muntlig, tilsvarende til den europeiske standarden C1.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Interesse for forskning og motivasjon for å fullføre en doktorgrad.
 • Åpent sinn og lærevillighet.
 • Målorientert, analytisk og nøyaktig.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Tar aktivt del i utviklingen av et godt fagmiljø.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat (ltr. 54 - 65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler.

Kandidaten forventes å starte i stillingen 1. september 2024 og være til stede på campus.

Ved generelle spørsmål knyttet til stillingen, kontakt:

Ved spørsmål knyttet til Ph.d. programmet, kontakt Programkoordinator Sheena Gilchrist Lisland e-post: sheena.gilchrist.lisland@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 25.04.2024.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektskisse (maks 4000 ord) som indikerer forskningsinteresser knyttet til temaene skissert ovenfor, inkludert relevante forskningsspørsmål, teoretiske og metodiske tilnærminger – dette vil bli videreutviklet etter ansettelse
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS