LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen eiendom og bærekraftig areal- og ressursforvaltning

Søknadsfrist: 19.03.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Tverrfaglig PhD med viktige eiendomsrettslige tema knyttet til fremtidig areal- og ressursbruk!

Om stillingen

Ved NMBU, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for Eiendom og juss er det ledig en stilling som stipendiat med tematisk arbeidsområde eiendom og bærekraftig areal- og ressursforvaltning.

NMBU har utarbeidet en ny bærekraftstrategi for universitetets videre satsning. Den tar utgangspunkt i den tverrvitenskapelige kunnskapen NMBU har og den forskningen som behøves ved fremtidige utfordringer ved klimaendringer, tap av naturmangfold og økende sosial ulikhet i en geopolitisk omskiftelig verden.

Søknaden til skal inneholde en prosjektskisse med et forskningsprosjekt som tematisk plasserer seg innen instituttets sentrale arbeidsområder og i lys av overordnede problemstillinger beskrevet i NMBUs bærekraftstrategi. Prosjektskisser med institusjonell teori knyttet til fast eiendom som teorigrunnlag vil bli foretrukket. Tingsrettslige tema vil prioriteres.

Eksempel på aktuelle forskningstema er:

 • Utvikling av eiendomsrettigheter som ledd i klimatilpasning
 • Eiendomsutvikling og naturmangfoldkrisen
 • Leie- og konsesjonsordninger innen skog- og jordbrukssektoren
 • Eierskap til naturressurser
 • Ulike problemstillinger knyttet til 30 % målet om vern av arealer på land og hav etter Naturavtalen
 • Bærekraftig naturressursforvaltning og miljøkonsekvensvurderinger etter plan- og bygningslovgivningen
 • Koblingen mellom det offentligrettslige og jordskifteavgjørelser

Stillingen er en 3-årig åremålsstilling, med oppstart 1. september 2023.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen eiendomsrettslige tema knyttet til fremtidig areal- og ressursbruk.

Egenutviklet prosjektskisse vil være utgangspunkt for arbeidsoppgavene. Stillingen innebærer ikke undervisningsplikt.

En søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et Ph.d.-program. Denne stillingen gir opptak til ph.d.programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Ph.d.-programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen og en viktig forskningsdel. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til Ph.D.-programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå innen relevant fagområde, f.eks. rettsvitenskap, eiendomsfag, by- og regionplanlegging eller annet relevant fagområde
 • Sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium, (GPA B eller bedre)
 • Kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig i henhold til ph.d.-forskriften § 5-2 tredje ledd.
 • Å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk tilstrekkelig til å kunne kommunisere flytende faglig både skriftlig og muntlig, tilsvarende til den europeiske standarden C1.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kompetanse innenfor eiendomsfag, eiendomsutvikling arealplanlegging og juss.
 • Innsikt i norsk offentlig forvaltning og samfunnsutfordringer
 • Gode analytiske ferdigheter og åpenhet for tverrfaglig forskning.
 • Prosjektskissens kvalitet som utgangspunkt for videre utforming av doktorgradsprosjektet

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Interesse for forskning og motivasjon for å fullføre en doktorgrad.
 • Åpent sinn og lærevillighet.
 • Målorientert, analytisk og nøyaktig.
 • Arbeider selvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Tar aktivt del i utviklingen av et godt fagmiljø.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 501 200).

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Ved generelle spørsmål knyttet til stillingen, kontakt:

 • Førsteamanuensis og instituttleder Helén Elvestad, tlf: 40842142, e-post: [email protected]

Ved spørsmål knyttet til prosjektskissen, kontakt:

 • Førsteamanuensis Gunnhild Storbekkrønning Solli, tlf: 41242501, e-post: [email protected]

Ved spørsmål knyttet til Ph.d. programmet, kontakt:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 19.03.2023

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Et motivasjonsdokument (prosjektskisse), der du beskriver hvordan du ser for deg at arbeidet med prosjektet og doktorgradsutdanningen bør legges opp (inntil 5 A4-sider)
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS