LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Postdoktor innen hydrologi / modellering

Søknadsfrist: 17.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet, har hovedkontor i Ås i Viken fylke og er med sine ca 700 ansatte til stede i alle landsdeler.


Avdeling for hydrologi og vannmiljø
er en av seks fagavdelinger i Divisjon for miljø og naturressurser. Vi arbeider med forskning, utredning og oppdrag innen blant annet vannkvalitet, hydrologi, grunnvann, avløpsløsninger, nedbørfeltanalyser, miljøstatistikk og tiltak i vannstrengen. Vi benytter ulike metoder og modeller for å forutsi effekter på vannmiljøet av klima- og arealbruksendringer.

NIBIO rekrutterer nå en 2-årig postdoktor som skal arbeide med modellering av nedbørfelt og naturbaserte løsninger (NbL) i vassdrag. NbL er miljøtiltak som er inspirert av naturen og antas å være fordelaktige for både natur, samfunn og menneskers helse. Bruk av NbL blir tydelig fremmet på europeisk nivå bl.a som del av EUs Green Deal og Biodiversity Strategy 2030. Dette er med andre ord et forskningsfelt som forventes å få økt relevans.

SABICAS-prosjektet (SAfeguard BIodiversity and improve Climate Adaptation in catchment areas under pressure: tools and Solutions; https://www.sabicas.no) er finansiert i tidsrommet 2021-25 av Norges forskningsråd og ledet av NIVA (Norsk institutt for vannforskning). SABICAS har 11 partnere fra fire land og et tydelig fokus på samarbeid med ulike interessenter. Prosjektets hovedmål er å studere NbL i to norske vassdrag, Haldenvassdraget og Gausa.

Postdoktoren vil ha arbeidssted i Ås, men må påregne forskningsopphold hos partnere (UFZ, Tyskland og Universitetet i Aarhus, Danmark). Slike utenlandsopphold kan ha en varighet på 6 måneder, men også kortere opphold kan være aktuelt ved behov.

Stillingens hovedoppgaver

Postdoktoren vil delta i et tverrfaglig forsknings-team bestående av seniorforskere og PhD-studenter innen nedbørfelt og klima, modellering, biologi og økologi, samt brukerinvolvering.

Stillingens ansvarsområder omfatter:

 • Modellere med nedbørfeltmodellen SWAT+ i utvalgte delnedbørfelt i Haldenvassdraget og/eller Gausa.
 • Bidra i arbeidet til resten av teamet med å utvikle en verktøykasse som skal bistå ulike brukergrupper med å gjennomføre og optimalisere naturbaserte løsninger i disse og andre nedbørfelt.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant PhD (f.eks. nedbørfelt-modellering, jord- og geofag, hydrologi)
 • Erfaring med nedbørfeltmodellering, dokumentert gjennom fagfellevurderte vitenskapelige artikler
 • Evne til å publisere vitenskapelige artikler av høy kvalitet innenfor fagfeltet
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk. Det forventes at kandidater uten kjennskap til norsk språk vil tilegne seg slik kunnskap
 • Erfaring fra SWAT og SWAT+ modellering
 • Kompetanse i sensitivitetsanalyser og autokalibrerings-verktøy
 • Erfaring fra R-koding
 • Erfaring i å jobbe med internasjonale team
 • Kunnskap innen optimaliserings-modellering

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Analytisk med evne til problemløsning
 • Fleksibel, inkludert å kunne ta studieopphold ved andre institutt
 • Evne til å arbeide under press
 • Vilje og entusiasme til å ta del i et ambisiøst forskerteam
 • Evne til å kommunisere med både eksperter og brukere med ulik akademisk bakgrunn og kompetanse

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som postdoktor kode 1352, ltr. 60-67 (for tiden kr 553 500 - 626 300 pr. år), avlønning etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

Hvordan søke på stillingen

Vennligst send søknad hvor du beskriver din forskningsinteresse sammen med CV, via lenken "Søk stillingen". Vitnemål, attester og referansebrev legger du ved søknaden.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere bosatt i Norge og som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju. Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, skal søker bli varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS