LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i sjømat og helse

Søknadsfrist: 27.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Norges Fiskerihøyskole (NFH), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) ved UiT – Norges Arktiske Universitet, er det en ledig stilling som stipendiat knyttet til forskningsgruppen Sjømatvitenskap. Stillingen er en del av et strategisk samarbeid for å gi økt kunnskap om helseeffekter fra sjømat ved instituttet. Instituttet sine primæroppgaver er å utøve forskning og forskningsbasert undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fagfelt. Forskningsgruppen for Sjømatvitenskap har ambisjoner om å tilføre relevant, komplett og innovativ kunnskap for utvikling av den marine sektor. Vi vil utføre forskning og utdanning på høyt nivå for å oppnå bærekraftig og økonomisk utnyttelse av marine ressurser. Forskingsgruppen fokuserer på kvaliteten av disse med tanke på tradisjonelt og utradisjonelt havbruk for vill og oppdrettede marine ressurser og produkter.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet

Ph.d.-stillingen er tilknyttet SECURE prosjektet («Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety») som er finansiert av UiT. Prosjektet omhandler utnyttelsen av hittil ukjente marine lavtrofiske arter som en matressurs. Hovedformålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap som kan føre til bærekraftig matsikkerhet og mattrygghet med en multidisiplinær vinkling som omfavner alt fra kardiometabolsk helse til juridisk rammeverk.

Ph.d.-kandidaten vil optimalisere hydrolyseprotokoller på råmaterialet fra arktiske marine arter eller restråstoff. Dette etterfølges av in vitro fordøyelse og karakterisering av næringsinnhold. Kandidaten skal undersøke bioaktivitet ved å bruke biokjemiske metoder og humane cellemodeller. Lovende bioaktive peptider vil bli syntetisert og karakterisert. Sjømatvitenskap og SECURE har prosjekter som involverer bruk av in vivo modeller der man studerer preklinsk sikkerhet og effektivitet av marine materialer. Kandidaten kan bli involvert i disse forsøkene i løpet av sin stipendiatperiode.

Hovedoppgaver:

 • Hydrolyse av arktiske marine råmaterialer eller restråstoff
 • In vitro fordøyelse og karakterisering av næringsinnhold
 • Undersøke bioaktivitet in vitro og in vivo
 • Syntetisere og karakterisere bioaktive peptider

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Mari J. Walquist:

eller professor Karl-Erik Eilertsen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i kjemi, farmasi, molekylær biologi, farmakologi eller marinbiologi.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk både skriftlig og muntlig, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Det er en fordel at kandidatene snakker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Kandidater med laboratorierfaring som er relatert til prosjektet vil bli foretrukket. Dette inkluderer praktisk (hands-on) erfaring i relevante molekylære, kjemiske og biokjemiske metoder slik som cellearbeid, ELISA, qPCR, HPLC, GC, MS, dyreforsøk, isolering og strukturoppklaring av forbindelser, peptid syntese etc.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Vi søker en motivert og engasjert kandidat med gode arbeidsvaner, evnen til å levere etter avtale og som innehar potensial til å utvikle seg som forsker innenfor forskningsfeltet. Kandidaten må ha utmerkede kommunikasjons- og organiseringsevner for å kunne utvikle seg i et multidisiplinært arbeidsmiljø. Kandidaten må samtidig kunne arbeide selvstendig og være åpen og interessert i ny metodologi i forskningsfeltet.

I vurderingen vil vi vektlegge personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og alle andre vitenskapelige arbeider

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS