Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) har en ledig stilling

Stipendiat innen bærekraftige helsetjenester

Søknadsfrist: 03.04.2023

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se her.

Institutt for helsevitenskap i ÅlesundInstitutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.


IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her.

Om stillingen

Vi har en ledig stipendiatstilling ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) innen feltet bærekraftige helsetjenester. Stillingen er på 100 % med en varighet på tre år.

For en stipendiatstilling er målet doktorgradsutdanning som leder til oppnådd doktorgrad. Stillingen er finansiert av Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og knyttet til et nytt satsingsområde ved fakultetet innenfor bærekraftige helsetjenester.

Doktorgradsprosjektet har som mål å undersøke bruk av lekhelsefolk for personer med kroniske lidelser i Norge, hvorvidt slike tilnærminger er akseptable, praktisk gjennomførbare, og bærekraftige. Frivillige/lekhelsearbeidere er lekfolk som utfører helsefunksjoner, men ikke har noen formell helsefagutdanning (lay health worker (LHW)). Prosjektet skal også forbedre metodene for å vurdere de miljømessige og sosiale konsekvensene av program som bruker LHWs. Hvordan samfunnet på en bærekraftig måte kan møte helse- og sosialbehovene for det økende antallet personer som lever med kroniske sykdommer er en kritisk utfordring både i Norge og andre steder. Denne utfordringen henger sammen med pågående mangel på arbeidskraft i norske helsetjenester, spesielt utenfor urbane områder.

Innovative løsninger er nødvendige og det er stor interesse for tilnærminger som: (1) setter folk i stand til å være mer aktive i å håndtere sine helseutfordringer slik at helsevesenet i mindre grad belastes, (2) optimaliserer bruk av menneskelige ressurser (for helse) og sikrer fremtiden i forhold til befolkningens helsebehov, og (3) gi omsorg nærmere lokalsamfunn, og dermed reduserer ressursbruken og helsevesenets karbonavtrykk. Bruken av LHWs har potensial til å møte disse utfordringene, ved å utfylle og utvide hjelpen som helsepersonell gir. Mange høyinntektsland har store LHW-programmer, men denne tilnærmingen har ennå ikke blitt brukt mye i Norge. I tillegg har det vært lite arbeid internasjonalt for å formelt vurdere bærekraftskonsekvensene av å innføre LHW-programmer, sammenlignet med andre strategier for å hjelpe mennesker som lever med kroniske lidelser. Ph.d.-prosjektet skal adressere disse utfordringene.

Kandidatens hovedarbeidssted vil være ved IHA i Ålesund. Kandidaten bør tiltre innen 1. september 2023.

Din nærmeste leder vil være instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en stipendiat som vil utvikle sin forskning innenfor rammen av prosjektet, ‘Re-imagining care for people living with chronic conditions in Norway: can lay health workers provide a more sustainable model?’. Kandidatens hovedfokus vil være på følgende områder:

 • Forstå perspektivene til mennesker som lever med kroniske lidelser, helsepersonell og ledere med hensyn til om det å bruke LHW i en norsk kontekst er praktisk gjennomførbart, akseptabelt og bærekraftig
 • Vurdere miljømessige og sosiale konsekvenser av å bruke LHW for kroniske sykdommer i Norge
 • Utvikling av et nytt sett av utfallsvariabler for å tilrettelegge for mer robust og standardisert evaluering av LHW-programmer.

Vi regner med at kandidaten vil anvende en blanding av kvalitative og kvantitative metoder i dette doktorgradsprosjektet.

Søkere må utarbeide en kort prosjektskisse på engelsk etter denne malen.

Kandidaten vil inngå i forskningsgruppen Helsetjenesteforskning - Institutt for helsevitenskap i Ålesund - NTNU og får tildelt veiledere ved NTNU i Ålesund og samarbeidende institusjoner. Feltarbeidet i forskningsprosjektet vil hovedsakelig bli utført i Møre og Romsdal fylke.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanningen din skal tilsvare et femårig norsk gradsprogram, hvor 120 studiepoeng er oppnådd på masternivå
 • Mastergraden din bør være innenfor et relevant helse- eller sosialvitenskapelig område (for eksempel: folkehelse, helsetjenester, antropologi, medisinsk sosiologi, tverrfaglige og samfunnsvitenskapelige studier av miljø) eller innen forskningsmetoder, og du må ha opplæring og erfaring innen samfunnsvitenskapelige metoder, primært kvalitative forskningsmetoder
 • Opplæring og erfaring innen helsesystemer og politikkforskning eller forskning på bærekraft i helsevesenet, enten gjennom masterforskningen din eller gjennom arbeidserfaring
 • Du må ha sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier og gjennomsnittskarakter fra masterstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre sammenlignet med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studier, må du ha et like godt faglig grunnlag. Hvis du har svakere karakterbakgrunn kan du bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er spesielt egnet for en ph.d.-utdanning.
 • Du må oppfylle kravene for opptak til fakultetets doktorgradsprogram
 • Innlevering av en prosjektskisse som er vitenskapelig sterk (relevant bakgrunn, klart mål, hensiktsmessige metoder, oppnåelige resultater) og direkte relevant for prosjektet
 • Høyt ferdighetsnivå i muntlig og skriftlig norsk og engelsk

---------------------------

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen og Forskrift for gradene philosophiae doctor (ph.d.) og philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges teknisk–naturvitenskapelig universitet (NTNU) for generelle kriterier for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med å skrive og publisere fagfellevurderte publikasjoner innen helse- eller sosialfag, eller et relatert felt
 • Kunnskap om sentrale begreper eller modeller for bærekraft i helsevesenet og/eller miljøstudier
 • Erfaring med å jobbe med eller forske med personer som lever med kroniske sykdommer

Personlige egenskaper

 • Evnen til å engasjere seg produktivt og samarbeidsvillig i tverrdisiplinære team
 • Kreativ, analytisk og selvdreven som stipendiat
 • Gode akademiske kommunikasjonsferdigheter

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 501 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. (medlemskap i Statens pensjonskasse krever minimum 20% stilling.)

Ansettelsesperioden er 3 år.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet innen medisin og helsevitenskap innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk.

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester, vitnemål
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du ikke har fullført mastergraden må du levere en bekreftelse på at mastergradsoppgaven er levert.
 • En kopi av masteroppgaven. Hvis du nylig har levert masteroppgaven, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen.
 • prosjektskissen din på engelsk (maksimalt 2 sider eksklusiv referanser), ved å bruke malen som følger med (se ovenfor)
 • liste over relevante publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatane.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning av vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du kontakte:

 • Hovedveileder Simon Lewin, epost: simon.lewin@ntnu.no

Har du spørsmål om ansettelsesprosessen kan du kontakte HR-konsulent Unni Sletten, epost: us@ntnu.no. Veiledningsteamet består også av Jannike Dyb Oksavik ved NTNU, Susan Munabi-Babigumira ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Biljana Macura ved Stockholm Environment Institute (SEI).

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.Søknadsfrist: 03.04.2023.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS