Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

3-årig postdoktorstilling innen utdanningsvitenskap ved Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo utlyser med dette en 3-årig postdoktorstilling innen utdanningsvitenskap rettet mot utvikling, evaluering og forskning på digitalt og psykososialt læringsmiljø i helseprofesjonsutdanningene. Stillingen er lagt til Avdeling for atferdsmedisin ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) og inngår i Centre for Sustainable Health Care Education (SHE).

Mer om stillingen

SHE er et nyetablert nasjonalt Senter for fremragende utdanning (SFU) og har en 5 + 5 års bevilgning fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Målet med senteret er å utvikle fakultetets helseutdanninger i lys av FNs bærekraftmål, spesielt rettet mot utvikling av nye modeller for kunnskapsbaserte beslutninger som ivaretar global ressursforvalting og fremtidens behov. SHE skal bygge bærekraftige helseutdanninger hvor studenten lærer å ta kloke og langsiktige beslutninger i samarbeid med andre. Senteret har aktivt samarbeid med UiOs Senter for læring og utdanning (LINK), samt ledende nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor helsefag og medisin.

Avdelingen for atferdsmedisin driver tverrfaglig forskning innen medisin, psykologi og samfunnsvitenskap. Sentrale temaer er klinisk-/helsekommunikasjon, profesjonsutvikling, psykisk belønning og psykososiale aspekter ved somatisk sykdom. Undervisningen er rettet mot utvikling av medisinstudentenes kommunikasjonsevne, profesjonalitet og rolleforståelse.

IMB er ett av tre institutter ved Det medisinske fakultet, og har undervisningsansvar knyttet til profesjonsstudiene i medisin, ernæring og odontologi (i samarbeid med Det odontologiske fakultet), og vi ønsker gjennom denne postdoktor-stillingen å styrke vår pedagogiske og utdanningsvitenskapelige virksomhet.

Arbeidsoppgaver

Dette postdoktorprosjektet kombinerer forskning, utvikling og evaluering relatert til det digitale og psykososiale læringsmiljøet knyttet til de tre overnevnte profesjonsstudiene. Med overordnet mål om å bygge bærekraftige helseutdanninger, er prosjektet rettet mot utvikling og forskning på hvordan man skaper en god studiestart, et inkluderende læringsmiljø og økt samarbeidskompetanse blant studentene. Postdoktoren vil i samarbeid med de respektive utdanningsprogrammene, samt SHE og LINK utvikle et kombinert forsknings- og utviklingsprosjekt som bygger opp om dette målet.

Det medisinske fakultet har etablert et nytt opplegg for studiestart hvor studentene gjennom en systematisk prosess bygger samhold og lærer å arbeide i team. Målet er dermed å styrke den gruppebaserte undervisningen, det uformelle studiesamarbeidet og den fremtidig yrkesutøvelsen. Med bakgrunn i den generelle samfunnsutviklingen, og spesielt i lyset av korona-pandemien og de relaterte bærekraftmålene, er prosjektet også tett knyttet til introduksjon av digitale læringsplattformer og digital samarbeidslæring. Postdoktoren er derfor forventet å etablere et forskingsprosjekt knyttet til samarbeidslæring i digitale omgivelser.

Det er videre forventet at arbeidet vil føre frem til vitenskapelige publikasjoner som vil underbygge fakultetets posisjon som en internasjonal utdanningsinstitusjon, samt kandidatens videre karriere.

Postdoktoren vil også få erfaring knyttet til organisering og gjennomføring av undervisning, og stillingen vil legge godt til rette for personlig og faglig utvikling.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen utdanningsvitenskap (ev. tilsvarende relevant disiplin).
 • Grunnleggende forståelse av både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.
 • God skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk (skandinavisk) og engelsk.
 • Erfaring knyttet medisin og helsefag er et fortrinn.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å drive pedagogisk utviklingsarbeid og sosialt entreprenørskap.
 • Evne til å ta ledelsen og jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

 • Årslønn kr. 523 200 - 594 400 (kode 1352) avhengig av kvalifikasjoner.
 • Spennende og utviklende arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • Beskrivelse av kandidatens forståelse av hvordan man skaper et godt læringsmiljø og hvordan forskning kan underbygge dette arbeidet (ca. 800 ord).
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål og attester.
 • Publikasjonsliste.
 • Minst 3 faglige arbeider som det skal tas spesielt hensyn til ved bedømmelsen.
 • 3 referanser: navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Avdelings-/utdanningsleder:

Personalrådgiver: Ole Rustad, tlf: 413 85 202, e-post: [email protected]

Søk på stillingen