Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i helse- og /eller sosialfag

Søknadsfrist: 01.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i ledelse av etisk refleksjon i kommunehelsetjenesten?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat innen ledelse av etisk refleksjon i kommunehelsetjenesten. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «Ledelse av etisk refleksjon i sykehjem og hjemmetjenester». Hensikten i dette prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan ledelse av etikkarbeid i sykehjem og hjemmetjenester kan støttes av digitale løsninger. Dette inkluderer både kunnskap om praktisk gjennomføring (en modell), samt hvilket utbytte ansatte og ledere har av denne formen for etisk refleksjon. Arbeidet med prosjektet medfører bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten (ComCare).

Stipendiaten må søke opptak i universitetets ph.d. program i studier i profesjonspraksis og vil bli tildelt en hovedveileder og 1-2 biveiledere som vil følge opp med nødvendig veiledning og støtte.

Stillingen har kontorsted ved i Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helse- eller sosialfaglig og/eller profesjonsutdanning på mastergradsnivå.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring og/eller utdanning innen ledelse i helsetjenesten
 • Erfaring med relevant FoU arbeid (herunder publisering) innen ledelse og/eller etikk.
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk.
 • Evne til å samarbeide med andre.
 • Motivasjon for å søke stillingen, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid.
 • Motivasjon for utenlandsopphold (3-12 mnd.) med eller uten familie.
 • Arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten vil telle positivt
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelsen, ta kontakt med:

 • Førsteamanuensis Siri Devik Andreassen, [email protected] tlf: +47 74 21 23 45 / 473 70 814

For nærmere opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected] tlf: +47 74 11 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 1.10.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med utførlig beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (dersom relevant).

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234