LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Vitskapleg assistent ved Institutt for politikk og forvaltning

Søknadsfrist: 22.09.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Vitskapleg assistent

Ved Institutt for politikk og forvaltning, Universitetet i Bergen, er det ledig ei 100% stilling som vitskapleg assistent for ein periode på 1 år med oppstart snarast.

Vitskapleg assistent er ei rekrutteringsstilling der hovudoppgåva er å vere ein støttespelar for den vitskaplege staben i deira undervisnings- og forskingsverksemd. Stillinga skal gi høve til innsikt i vitskapleg arbeid og metode. Samla tilsetjingstid som vitskapleg assistent kan ikkje overstige to år.

Instituttet har ein statsvitskapleg profil og legg vekt på studiar av offentleg politikk, organisering og administrasjon, demokrati og deltaking, politikkutforming og politiske institusjonar på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgåver:

Arbeidet vil vere variert, og vil innebere forskingsassistanse, undervisningsstøtte og relaterte oppgåver, bl.a.

 • Bistand ved faglege arrangement og internseminar
 • Web (oppdatering av nettsider)
 • Kommunikasjon og informasjonsarbeid, inkl. sosiale media
 • Innhenting av informasjon og analysearbeid (forsking og utdanning)
 • Oversetningsarbeid til engelsk (forsking, informasjon og sakspapir)
 • Enkelte andre oppgåver knytt til undervisningsverksemda ved instituttet

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Bachelorgrad eller mastergrad innan samfunnsvitskap eller humaniora
 • Erfaring med undervisning, forskingsstøtte, rettleiing, seminarundervisning o.l.
 • Erfaring med kommunikasjon, webredigering og sosiale media
 • Framifrå språkkunnskap i engelsk og norsk, munnleg og skriftleg
 • God administrativ IT-kompetanse, inklusiv bruk av statistikkprogram
 • Evne til å arbeide systematisk, sjølvstendig og resultatorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • Årsløn mellom kr. 414200 – 448900 (ltr. 35-42) ved tilsetjing som vitskapleg assistent i kode 1019. Kandidatar med mastergrad, kode 1020, vil bli løna med årsløn kr. 509300,- (ltr. 51).
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse 
 • Gode velferdsordningar

Søknaden:

Søknad med CV, vitnemål og attestar skal leggjast inn elektronisk i JobbNorge.

Søknadsfrist: 22.09.2023. 

Søknaden skal merkast 2023/12404.

Aktuelle søkarar vil bli invitert til intervju.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad avspegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med nedsett funksjonsevne og innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS