LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Vitskapleg assistent -  Senter for vitskapsteori

Søknadsfrist: 08.10.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Vitenskapeleg assistent

Velkommen som søkjar til ei mellombels 100 % stilling som vitskapeleg assistent ved Senter for vitskapsteori. Stillinga er for ein periode på inntil eitt år.

SVT er eit tverrfagleg og tverrfakultært senter ved Universitetet i Bergen som driv forsking innanfor fagområda vitskapsteori, vitskaps- og teknologistudier (STS), forskingsetikk, ansvarleg forsking og innovasjon (RRI), politisk filosofi. Les meir om SVT her.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Stillinga er knytt til det NFR-finansierte forskingsprosjektet «Managing Ethical Norwegian Seascape Activities (MENSA)». For meir informasjon, sjå prosjektnettsida.

Den vitskapelege assistenten skal bidra i empirisk forsking som undersøker kva verdiar og identitetar aktørar med interesser for marine ressursar og ressursforvaltning og vanlege borgarar i Noreg har, knytt til havet og kysten. Arbeidet kan inkludere logistikk- og feltforskingsstøtte som planlegging, organisering, implementering, dataanalyse og rapportering av resultat frå feltarbeid, intervju, workshops og prosjektmøter.

Forskingsassistenten er forventa å jobbe både sjølvstendig og i samarbeid med eit tverrfagleg forskingsmiljø med medlemmer frå MENSAs prosjektteam og ei internasjonal, rådgivande ekspertgruppe (forskarar frå antropologi, biologi, kjemi, økologi, oseanografi, filosofi, statsvitskap, psykologi og sosiologi ), og sivilsamfunnet.

Søkarar med bakgrunn frå naturvitskap og humaniora/samfunnsvitskap er velkomne til å søke.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha norsk mastergrad eller tilsvarande utanlandsk grad innan ein disiplin som er relevant for prosjektet (som t.d. antropologi, biologi, kjemi, økologi, oseanografi, filosofi, statsvitskap, psykologi og sosiologi). Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd innan søknadsfristen går ut. Søkjarar som berre dokumenterer annan grad enn norsk mastergrad blir vurderte etter krav frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Søkjar må beherske engelsk, skriftleg og munnleg. Gode norskkunnskapar er ei føremon.

I vurderinga av søknadene blir det lagt vekt både på vitskaplege kvalifikasjonar. Det vert vidare lagt særleg vekt på søkaren sin evne til å både kunne arbeide sjølvstendig og i team, og som kan vise til gode initiativ-, organisasjons- og samarbeidsevner.

Tilsetjing i stillinga krev at ein har sin daglege arbeidsplass ved Universitetet i Bergen og at ein rettar seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Søkjarar som tidlegare har vore tilsette i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarande kompetanse, kan ikkje tilsetjast i stillinga.

Vi tilbyr:

 • Løn tilsvarande lønssteg 51 (kode 1020 ) i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida ei årsløn på kr 509 300,- brutto. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det vurderast høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).
 • Gode velferdsordningar

Slik søkjer du stillinga:

Søknaden skal sendast elektronisk via lenkja «SØK STILLINGA» på denne sida. Søkjaren må nytte det elektroniske CV-skjemaet.

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga.
 • CV.
 • Karakterutskrift og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom omfanget på masteroppgåva ikkje er oppgitt i karakterutskrifta eller vitnemålet for mastergraden, må det leggjast ved stadfesting frå den gradgjevande institusjonen som spesifiserer oppgåva sitt omfang i ECTS.
 • Relevante attestar.
 • Liste over eventuelle faglege publikasjonar (publikasjonsliste).
 • Eventuelle publikasjonar (inntil tre).
 • Namn og kontaktinformasjon til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.

Søknad og vedlegg må vere på norsk, eit anna skandinavisk språk eller engelsk. Dokumentasjon på andre språk må følgjast av attestert omsetjing. Vedlegga kan vere i Word- eller PDF-format, og må lastast opp i Jobbnorge innan søknadsfristen.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte:

 • Mimi Lam, prosjektleiar for MENSA: Dr Mimi E. Lam, SVT, +47 484 046 22, email: mimi.lam@uib.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Spørsmål om elektronisk søknadsprosedyre kan sendast på e-post til Det humanistiske fakultet: fakadm@hf.uib.no.

SØK STILLINGA

Powered by Labrador CMS